Dowód osobisty jest dokumentem:

* stwierdzającym tożsamość osoby,
* poświadczającym obywatelstwo polskie,
* uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nikt nie ma prawa zatrzymać czyjegoś dowodu osobistego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ustawie. Obowiązek posiadania dowodu osobistego ma każdy, kto jest obywatelem polskim i mieszka w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Właściwość miejscową organu ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. W razie wątpliwości dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

Dla kogo dowód

Dowodem osobistym powinna legitymować się osoba:
1) od ukończenia 18 roku życia,
2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Ale także w uzasadnionych przypadkach dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.


Tylko na 10 lat

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dokument ten wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności. Czas oczekiwania na wydanie dowodu wynosi około miesiąca.

Ile kosztuje dowód

Od 1 stycznia 2010 roku za wydanie dowodu osobistego nie jest pobierana żadna opłata.

Odwody osobiste wydawane od 1 marca 2015 roku zawierają:

* nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe,
* datę i miejsce urodzenia,
* numer ewidencyjny PESEL,
* nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.


Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza. Informacje zawarte w tym dokumencie przeznaczone do odczytania maszynowego oraz dane zawarte w numerze ewidencyjnym nie mogą obejmować innych danych osobowych.

Co robić w razie utraty dowodu osobistego
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dokumentu, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

Kiedy zwracamy dowód osobisty
Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

* utraty obywatelstwa polskiego,
* zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić swój dokument tożsamości w razie: zmiany danych, uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Janina Kotłowska-Rudnik

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 87, poz. 960 z późn. zm.).