To przestępstwo polegające na zaborze w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Przedmiotem kradzieży może być tylko rzecz ruchoma, cudza, przedstawiająca wartość materialną, możliwą do wyrażenia w pieniądzu. Przedmiotem kradzieży może być rzecz ruchoma będąca czyjąś własnością lub znajdująca się w czyimś posiadaniu. Cechą kradzieży jest zabranie rzeczy od dotychczasowego posiadacza. Odróżnia to przestępstwo kradzieży od przywłaszczenia, które polega na tym, że sprawca wchodzi w posiadanie rzeczy legalnie, dopiero później ją sobie przywłaszcza. Przy przestępstwie kradzieży działanie sprawcy należy uznać za zakończone z chwilą, gdy zawładnął on rzeczą, objął ją w swoje posiadanie. Nie ma znaczenia fakt, czy sprawca zdołał urzeczywistnić zamiar rozporządzenia tą rzeczą jako swoją. Warunkiem uznania kradzieży za przestępstwo dokonane nie jest wyniesienie rzeczy przez sprawcę poza miejsce dokonania zaboru tej rzeczy.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Przy przestępstwie kradzieży nie ma znaczenia fakt, czy sprawca zabrał rzecz dla siebie czy dla innej osoby. Liczy się sam fakt zaboru rzeczy.

Koniecznym warunkiem przestępstwa kradzieży jest, aby sprawca działał z zamiarem trwałego pozbawienia właściciela rzeczy możności dysponowania tym mieniem. Kradzież podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Reklama

Kradzież energii i programu

Kradzieżą jest również uzyskanie bez zgody osoby uprawnionej cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Odpowiedzialności karnej podlega również sprawca kradzieży energii. Kradzież energii elektrycznej może nastąpić przez:

  • - pobór energii ze wspólnej sieci bez umowy,
  • - pobór energii niezgodnie z umową zawartą z dostawcą.

Pobór energii ze wspólnej sieci polega na tym, że sprawca bezprawnie włącza się do sieci energetycznej, używając odpowiedniego przewodu, którym doprowadza energię do swych zabudowań i korzysta z niej nie płacąc za nią. Pobór energii niezgodnie z umową zawartą z dostawcą polega na tym, że sprawca, będąc uprawniony do korzystania z energii na podstawie umowy zawartej z dostawcą umowy, podejmuje zabiegi zmierzające do zaniżenia ilości zużytej przez siebie energii. Sprawca kradzieży energii elektrycznej oraz karty bankomatowej podlega odpowiedzialności karnej od 3 miesięcy do 5 lat.

Wypadek mniejszej wagi

W niektórych sytuacjach przestępstwo kradzieży – ze względu na okoliczności sprawy lub osobę sprawcy – może być potraktowane jako wypadek mniejszej wagi. Wówczas sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Aneta Mościcka

Podstawa prawna

  • - Art. 278 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).