Jedyna wskazana w Kodeksie cywilnym (t.j. z 2016 r., poz.380) forma rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Sporządzić go może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania wszystkich postanowień lub wybranych elementów.

Przepisy przewidują następujące formy testamentu:
I. Zwykłe:
1. testament holograficzny (sporządzony odręcznie na piśmie)
2. testament notarialny (sporządzony w formie aktu notarialnego)
3. testament alograficzny (sporządzony ustnie w obecności 2 świadków przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego
II. Szczególne:
1. testament ustny (przekazany w obecności co najmniej 3 świadków)
2. testament podróżny
3. testament wojskowyTestament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.


Reklama