WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 zł.

Konieczność stosowania kas fiskalnych, czyli rejestrujących, przewiduje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej art. 111 ust. 1, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy naruszający ten obowiązek do czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest zobowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży. Podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w specjalnych przepisach.

Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o podatku od towarów i usług Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, które określa m.in. zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

PRZYKŁAD
Usługi kosmetyczne Obowiązek rozpoczęcia od 1 maja 2005 r. ewidencjowania obrotu z tytułu sprzedaży usług kosmetycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych dotyczył tych podatników, u których wysokość obrotu w 2004 r. przekroczyła kwotę 40 000 zł. Zwolnienie stosuje się, jeżeli wcześniej nie powstał wobec podatnika obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Podatnik nie miał obowiązku instalacji kasy rejestrującej od 1 maja 2005 r., gdy osiągnięty przez niego obrót ze sprzedaży usług kosmetycznych w 2004 r. wyniósł np. 18 500 zł, a także nie powstał u niego wcześniej obowiązek ewidencjonowania. Należy jednak podkreślić, że zwolnienie podmiotowe traci moc, jeżeli w ciągu 2005 r. obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych przekroczy kwotę 40 000 zł. Obowiązek ewidencjonowania powstanie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w trakcie roku wartość obrotu przekroczyła 40 000 zł.

Krzysztof Tomaszewski

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
  • - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 273, poz. 2706 z późn. zm.).