statystyki

Medycyna

rzecznik odpowiedzialności lekarskiej

wróć do działu: Medycyna »

To naczelny lub okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej lub ich zastępcy.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Okręgowy orzecznik odpowiedzialności zawodowej jest organem okręgowej izby lekarskiej, natomiast Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest organem Naczelnej Izby Lekarskiej.

Zarówno okręgowy, jak i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzą postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.Rzecznik jest obowiązany badać i uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść lekarza, którego dotyczy postępowanie. Rzecznik i sąd lekarski czuwają, aby w toku postępowania jego uczestnicy nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości przepisów prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych informacji i wyjaśnień. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej i członek sądu lekarskiego nie może pełnić swojej funkcji w okresie, kiedy przeciw niemu toczy się postępowanie karne lub postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej.Okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków izby lekarskiej, której jest organem, z zastrzeżeniem postępowań należących do Naczelnego Rzecznika.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie może być obrońcą.

Naczelny Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające w I instancji Naczelnego Sądu Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, a także okręgowych sądów lekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców.Spory o właściwość pomiędzy okręgowymi rzecznikami rozstrzyga Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

NAPISZ DO
Kancelaria Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
00-775 Warszawa
ul. Konduktorska 4
tel. (22) 6274713
fax (22) 6274714

Wniosek o wyłączenie od udziału w sprawie zastępcy okręgowego rzecznika rozstrzyga okręgowy rzecznik, okręgowego rzecznika i zastępcy Naczelnego Rzecznika - Naczelny Rzecznik, a Naczelnego Rzecznika - Naczelny Sąd Lekarski.O wyłączeniu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelny Sąd Lekarski rozstrzyga postanowieniem.Naczelny Rzecznik z urzędu, na wniosek lekarza, którego dotyczy postępowanie, lub jego obrońcy, może ze względu na dobro sprawy przekazać prowadzenie postępowania okręgowemu rzecznikowi innej okręgowej izby lekarskiej.

Agnieszka Jezierska

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.).
  • - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (Dz.U. nr 69, poz. 406).

Prawo dla specjalisty