statystyki

Medycyna

medycyna pracy

wróć do działu: Medycyna »

Medycyna pracy

Zajmuje się ochroną zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy oraz sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Zadania te wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania jej wielodyscyplinarnych zadań.

Jednostkami organizacyjnymi medycyny pracy są:

 • - jednostki podstawowe (np. zakłady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi czy lekarze wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub specjalistyczną oraz wykonujący ją w formie grupowej praktyki),
 • - wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Zadania medycyny pracy realizują również pielęgniarki wykonujące indywidualną praktykę pielęgniarską lub specjalistyczną oraz grupową praktykę pielęgniarską, psycholodzy, jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Osoby realizujące zadania medycyny pracy przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania z jej zakresu.

Medycyna pracy realizuje swoje zadania w odniesieniu do pracowników, osób pozostających w stosunku służbowym, osób wykonujących pracę, osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół i studentów (narażonych w czasie nauki m.in. na działanie czynników szkodliwych), uczestników studiów doktoranckich (narażonych w trakcie studiów na działanie niebezpiecznych dla zdrowia czynników), osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.Medycyna pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu:

 • - ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie,
 • - sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 • - prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 • - organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które nastąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 • - inicjowania i realizowania promocji zdrowia,
 • - inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji,
 • - prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników,
 • - gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.

Agnieszka Jezierska

Podstawa prawna

 • - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317).

Prawo dla specjalisty