Sędziowie Trybunału jednomyślnie potwierdzili prawo polskich władz do ograniczenia wysokości emerytur byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Skargę uznali za niedopuszczalną. 

W wydanym wyroku Trybunał stwierdził, że obecne władze nie pozbawiły skarżących środków do życia, a jedynie odebrały im nieuzasadnione finansowe przywileje, przyznane przez komunistyczny reżim. Zdaniem siedmioosobowego składu sędziowskiego, działanie takie miało przywrócić sprawiedliwość w wypłacanych świadczeniach emerytalnych, a także sprawiedliwość w aspekcie moralnym. 

Trybunał podkreślił, że skarżący podczas swojej służby pracowali w instytucji łamiącej prawa człowieka, dlatego decyzja o odebraniu im przywilejów była uzasadniona i zgodna prawem uchwalonym przez polski Parlament. 

Sędziowie odrzucili także zarzut skarżących o nierzetelności procesu. Decyzja Trybunału jest ostateczna.