Podkomisja nadzwyczajna zaproponowała 43 poprawki do rządowego projektu ustawy. Komisja zdrowia przyjęła je wszystkie.

Rządowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych ma na celu bezpieczeństwo konsumentów przez zapewnienie skutecznego nadzoru nad produktami kosmetycznymi dzięki m.in. wprowadzeniu obowiązku zgłaszania zakładów, w których są wytwarzane produkty kosmetyczne do wykazu zakładów, który będzie prowadzony przez właściwe terenowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Projekt ustawy zakłada m.in. stworzenie system informowania o ciężkich działaniach niepożądanych produktów kosmetycznych. Ośrodek ten ma informować Głównego Inspektora Sanitarnego o zgłoszeniu ciężkiego działania niepożądanego.

W projekcie ustawy zapisano wiele kar. Na przykład podmiot, który wprowadzi do obrotu produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa, ma podlegać karze pieniężnej w wysokości do 100 tys. zł. (PAP)