Senat wybrał ławników - zgodnie z nowelizacją ustawy o SN z połowy kwietnia - w głosowaniu jawnym. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, m.in. ustanowiła dwie nowe Izby Sądu Najwyższego: Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną, w których obok sędziów mają orzekać ławnicy.

Senatorowie na kartach do głosowania mieli wymienionych 15 kandydatur na ławników: Mariusza Kolankowskiego, Józefa Kowalskiego, Anny Kuć, Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek, Jacka Leśniewskiego, Romana Markiewicza, Marka Molczyka, Agaty Pawlak, Aleksandra Popończyka, Bogusławy Rutkowskiej, Wojciecha Szczepki, Elizę Szepeluk, Agnieszki Zielonki, Joanny Witkowskiej i Misosława Lasoty. Wobec każdego z kandydatów senator mógł oddać głos za, przeciw lub wstrzymujący.

We wtorek 13 kandydatur zarekomendowała senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Z kolei wobec dwóch kandydatur - Lasoty i Witkowskiej - opinia komisji była negatywna.

Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa we wtorek, 3 lipca; termin na zgłaszanie kandydatur na ławników minął 24 maja. Spośród 19 kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły w terminie do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełniło 15. Ponieważ liczba ławników w SN określona została przez I prezes tego sądu na 36, to już wcześniej wskazywano, iż w późniejszym czasie potrzebny będzie wybór uzupełniający.

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.