Komisja Europejska program wsparcia dla dużych firm, który ma częściowo zrekompensować dużym przedsiębiorstwom szkody poniesione w wyniku pandemii koronawirusa i wprowadzonych przez rząd ograniczeń, poinformowała Komisja. Program ma także zapewnić dużym przedsiębiorstwom bezpośrednie wsparcie na utrzymanie płynności finansowej w postaci subsydiowanych pożyczek.

Program jest częścią systemu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce tzw. tarczy finansowej dla dużych firm.

"Program ten pozwoli Polsce częściowo zrekompensować dużym przedsiębiorstwom szkody poniesione w wyniku środków wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się trzeciej fali pandemii koronawirusa, a jednocześnie zaspokoić ich najpilniejsze potrzeby w zakresie płynności" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

Polska zgłosiła Komisji program, który pozwoli jej zrekompensować dużym przedsiębiorstwom szkody spowodowane pandemią koronawirusa oraz zaspokoić ich najpilniejsze potrzeby w zakresie płynności.

Program jest wzorowany na poprzednim polskim programie zatwierdzonym przez Komisję 29 maja 2020 r. i będzie realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju.

Program jest skierowany do dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich sektorach i zarejestrowanych w Polsce. Pomoc będzie udzielana w formie subsydiowanych pożyczek oprocentowanych na korzystnych zasadach. Przewidywane umorzenie może wynieść maksymalnie 75% faktycznych szkód, jakie przedsiębiorstwa będące beneficjentami poniosły bezpośrednio w związku z pandemią koronawirusa w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Beneficjenci pomocy będą zatem mieli dostęp do pożyczek, które zapewnią im natychmiastową płynność. Planuje się, że pomoc będzie udzielana w formie pożyczek, które zostaną później częściowo umorzone do kwoty równej obliczonym startom, które zostały poniesione w związku z pandemią koronawirusa, podała Komisja.

Oceniając polski program, który przewiduje zarówno rekompensatę za szkody, jak i pomoc na utrzymanie płynności finansowej, Komisja korzystała z dwóch podstaw prawnych:

  • Art. 107 ust. 2 lit b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzenie środków pomocy państwa przyznanych na rekompensaty dla określonych przedsiębiorstw lub sektorów za szkody bezpośrednio spowodowane zdarzeniami nadzwyczajnymi, oraz
  • Art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy państwa wdrożonych przez państwa członkowskie w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w ich gospodarce.

Komisja uważa, że pandemię koronawirusa można uznać za zdarzenie nadzwyczajne, ponieważ pandemia ma wyjątkowy i nieprzewidywalny charakter oraz znaczący wpływ na gospodarkę. W związku z tym uzasadnione są wyjątkowe interwencje państw członkowskich w celu zrekompensowania strat związanych z pandemią.

Komisja stwierdziła, że polski środek zrekompensuje szkody, które są bezpośrednio związane z pandemią koronawirusa, i że jest proporcjonalny, ponieważ rekompensata nie przekroczy kwoty niezbędnej do naprawienia szkody, zgodnie z art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE.

Ponadto Komisja uznała, że środek wsparcia płynności jest zgodny z warunkami określonymi w art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE oraz w tymczasowych ramach pomocy państwa. Wzięła przy tym pod uwagę, że: (i) umowy pożyczki zostaną podpisane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.; (ii) okres obowiązywania umów nie będzie przekraczał sześciu lat oraz że (iii) maksymalna kwota pożyczki na beneficjenta nie przekracza limitów określonych w tymczasowych ramach pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE.

Tymczasowe ramy pomocy państwa będą obowiązywać do końca grudnia 2021 r. W trosce o pewność prawa przed upływem tego terminu Komisja oceni, czy konieczne jest ich przedłużenie.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.62752 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji dot. konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.