W czwartek wchodzi w życie ustawa o Radzie Mediów Narodowych (RMN). Zgodnie z nią RMN ma powoływać i odwoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP. Ustawa - od momentu powołania RMN - znosi podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r.

W skład Rady ma wchodzić pięć osób, z których trzy wybiera Sejm, a dwie powołuje prezydent. Prezydent powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne, czyli w tej kadencji PO i Kukiz'15. Prezydent będzie miał 30 dni na wyznaczenie klubom opozycyjnym 14-dniowego terminu na zgłaszanie swoich kandydatów do Rady.

Po zmianie Regulaminu Sejm będzie określał kwestię wyboru członków Rady przez posłów. Wnioski ws. wyboru przez izbę członków RMN będą mogli zgłaszać: marszałek Sejmu albo co najmniej 35 posłów.

Wnioski składane będą w terminie ustalonym przez marszałka. Poddanie pod głosowanie wniosków ws. wyboru przez Sejm członków RMN nie będzie mogło się odbyć wcześniej niż siódmego dnia od dnia doręczenia posłom druku zawierającego kandydatury, chyba że Sejm postanowi inaczej.

Wnioski w sprawie ich wyboru marszałek ma skierować do komisji sejmowej w celu zaopiniowania. Rozpatrzenie przez Sejm wniosku może odbyć się nie wcześniej niż następnego dnia po dniu doręczenia posłom druku zawierającego opinię komisji. Sejm w szczególnych wypadkach może jednak skrócić postępowanie.

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych przewiduje ponadto, że Rada przedstawia corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także podaje do wiadomości publicznej pisemną informację o swojej działalności w poprzednim roku.

W związku z tym zaproponowano zmianę Regulaminu Sejmu, zgodnie z którą Sejm będzie rozpatrywał m.in. przedstawioną przez Radę Mediów Narodowych informację o jej działalności. Rozpatrzenie tej informacji oraz sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zgodnie z intencją wnioskodawców powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej doręczenia posłom.

Informację o działalności Rady przesyła się do komisji, która po ich rozpatrzeniu przedstawia Sejmowi projekt uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu informacji. Uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu informacji wraz ze zgłoszonymi uwagami i zastrzeżeniami marszałek Sejmu przesyła przewodniczącemu Rady Mediów Narodowych. Sejm, przyjmując lub odrzucając informację o działalności Rady, decyduje o wykorzystaniu wniosków wynikających z informacji. (PAP)