Podpis pod ustawą uchwaloną przez Sejm 25 czerwca (do której Senat nie wniósł poprawek), prezydent złożył we wtorek, 4 sierpnia.

Nowelizacja zmienia tylko jeden przepis określający warunki niezbędne do uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim przez jednostkę organizacyjną uczelni (np. wydział), która nie ma uprawnień do nadawania stopni naukowych w obszarze i dziedzinie, do których przyporządkowany jest kierunek studiów.

Zmiany przepisów dotyczące możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym wprowadziły wcześniejsze nowelizacje Prawa o szkolnictwie wyższym z 2011 i 2014 r. Zgodnie z przepisami, profil praktyczny studiów ma być ukierunkowany na zdobywanie przez studenta umiejętności praktycznych, uzyskiwanych m.in. na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez osoby z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią. Profil ogólnoakademicki z kolei ma być realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów obejmować ma zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.

W dotychczasowych przepisach jednostka, która chciała uzyskać uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, musiała spełnić trzy wymogi: zatrudnić wymaganą przepisami kadrę, prowadzić badania naukowe, a także uzyskać co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na prowadzone tam studia pierwszego lub drugiego stopnia o profilu praktycznym. Nowelizacja zakłada wykreślenie w tym przepisie słów "o profilu praktycznym".

Przepis ten był problemem zwłaszcza w odniesieniu do kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim prowadzonych jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym z 2014 r.

Literalne brzmienie dotychczasowych przepisów wskazywało, że jednostki uczelni, które nie miały uprawnień do nadawania stopni naukowych w danym zakresie, i które chciałyby kontynuować nauczanie na profilu ogólnoakademickim, powinny m.in. zmienić profil kształcenia na praktyczny. Dopiero po pozytywnej ocenie profilu praktycznego przez PKA, mogłyby wystąpić ponownie o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim.

Nowelizacja pozwoli utrzymać jednostkom już posiadane uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, jeżeli studia te zostaną ocenione pozytywnie przez PKA (ocena ta nie musi już dotyczyć studiów o profilu praktycznym), a jednocześnie jednostka spełni pozostałe wymagane przepisami warunki do prowadzenia profilu ogólnoakademickiego.

"Obowiązek dostosowywania przez uczelnie programów kształcenia, co do zasady, nie przełożył się jeszcze na bezpośrednie zastosowanie w praktyce" - wyjaśniło PAP biuro prasowe resortu nauki w czasie sejmowych prac nad nowelizacją. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego okresy przewidziane w ustawie na dokonanie dostosowania profili i programów kształcenia były wystarczająco długie.