Obywatele państw członkowskich, którzy przebywają w państwie poza granicami UE, gdzie ich kraj ojczysty nie ma placówki dyplomatycznej, mogą zwrócić się o pomoc do konsula dowolnego innego kraju członkowskiego Unii. Pomoc konsularna może zostać udzielona w takich sytuacjach, jak zatrzymanie albo aresztowanie, gdy obywatel UE padnie ofiarą przestępstwa, ulegnie poważnemu wypadkowi albo zapadnie na ciężką chorobę, gdy potrzebuje zastępczych dokumentów podróży czy też zapomogi w wyjątkowej sytuacji, a także w przypadku zgonu.

Do uzyskania takiej pomocy uprawnieni będą także członkowie rodziny obywatela UE, nawet jeśli sami nie mają obywatelstwa kraju członkowskiego. Do ambasady czy konsula innego kraju Unii można będzie się zwrócić nie tylko wówczas, gdy placówki naszego państwa nie ma w kraju, w którym przebywamy, ale też gdy nie może ona udzielić pomocy, bo np. musiała wstrzymać działalność z powodu kryzysowej sytuacji.

Nowa dyrektywa, uzgodniona po trzech latach negocjacji, ustala zasady współpracy państw UE, aby zapewnić, że obywatele będą bez przeszkód korzystać z prawa do opieki konsularnej. Zapewnienie tych praw nakazuje unijny Traktat z Lizbony.

"Ta dyrektywa jest ważnym krokiem w dziedzinie współpracy konsularnej w ramach Unii Europejskiej" - oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Dodała, że dzięki nowym przepisom i wzmocnieniu solidarności krajów UE wszyscy obywatele Unii będą mieli takie same prawa, jeśli chodzi o opiekę konsularną. "Ponieważ coraz więcej obywateli UE podróżuje albo mieszka poza jej granicami, jest bardzo ważne, by każdy wiedział, jakie prawa ma w praktyce" - oświadczyła Mogherini, cytowana w komunikacie Komisji Europejskiej.

Kraje UE mają do 1 maja 2018 r. wdrożyć dyrektywę do swojego prawa. (PAP)

awi/ mc/