Jak podano w uzasadnieniu projektu, zmiany mają na celu zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga - jak podkreślono - "pewnych korekt optymalizujących w działach administracji rządowej".

Najwięcej kontrowersji budziły rozwiązania dotyczące Narodowego Centrum Sportu (NCS), sposobu powoływania prezesa NCS oraz wymaganych kompetencji. W trakcie głosowań wprowadzono kilka poprawek w tym zakresie.

Nowelizacja zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu i określa zakresu spraw objętych nowymi działami. Ponadto zawiera także propozycje zmian w zakresie spraw przyporządkowanych do innych działów, tj. budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, klimat, kultura fizyczna, turystyka i środowisko.

Jedną z najistotniejszych zmian jest wyodrębnienie działu geologia, który ma zajmować się racjonalnym gospodarowaniem surowcami kopalnymi oraz kwestiami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa surowcowego państwa. Zagadnienia z zakresu geologii będą - w nowej strukturze administracji - zintegrowane z zagadnieniami dotyczącymi działu administracji energia. Z noweli wynika, że główny geolog kraju jako organ administracji geologicznej ma usprawnić proces prowadzenia działań w zakresie postępowań koncesyjnych jak również prowadzenia skutecznej polityki surowcowej państwa. Nowela określa też wymagane kompetencje i kwalifikacje osób, powoływanych na to stanowisko.

W nowej strukturze zostaje wyodrębniony także dział leśnictwo i łowiectwo, którym ma kierować minister rolnictwa i rozwoju wsi (a nie jak dotychczas minister właściwy do spraw środowiska).

Do działu "klimat" z kolei mają zostać włączone sprawy "kształtowania i prowadzenia polityki na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie". Minister klimatu ma wskazywać strategiczne kierunki i mobilizować środki, także prywatne na inwestycje w niskoemisyjne i zeroemisyjne technologie. Dotyczyć to będzie przede wszystkim modernizacji sektora energetycznego, jak również wprowadzenia nowych modeli transportowych, zmian w rolnictwie oraz dążenia do zwiększenia pochłaniania przez lasy.

Nowy dział administracji - centrum administracyjne rządu obejmować ma sprawy dotyczące m.in. określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz i ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej, polityki kadrowej w administracji rządowej, koordynacji działań związanych ze współdziałaniem rządu z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami.