W środę po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienia marszałek Sejmu Elżbiety Witek ws. zarządzenia wyborów prezydenckich na 28 czerwca wraz z obowiązującym kalendarzem wyborczym.

Do 5 czerwca będzie można utworzyć nowy komitet wyborczy, do 10 czerwca zgłosić nowych kandydatów w wyborach, a do 21 czerwca PKW będzie mogła wydać uchwałę o organizacji na terenie gminy lub jej części wyborów wyłącznie korespondencyjnych gdyby pogorszyła się tam sytuacja epidemiczna - wynika z opublikowanego w środę kalendarz wyborczego. Kampania wyborcza - zgodnie z kalendarzem - zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach 7-21.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 3 czerwca PKW za pośrednictwem środków masowego przekazu poinformuje o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa.

Do 5 czerwca będzie trzeba zawiadomić PKW o utworzeniu nowych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta oraz zawiadomić PKW o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami, które miały odbyć się 10 maja.

Reklama

Również do 5 czerwca PKW będzie musiała podać informację o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców w całym kraju. Do 5 czerwca muszą być dokonane zmiany w podziale na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Reklama

Od 8 do 15 czerwca żołnierze oraz m.in. policjanci i ratownicy pełniący służbę, odbywający ćwiczenia i szkolenia poza miejscem stałego zamieszkania będą mogli składać wnioski o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę.

Do 9 czerwca musi zostać podana do wiadomości publicznej informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Do 10 czerwca będzie można zgłosić do PKW nowych kandydatów w wyborach prezydenckich oraz ponownie zgłosić jako kandydatów tych, których komitety zostały zarejestrowane przed wyborami zarządzonymi na 10 maja. Do zarejestrowania kandydata w wyborach prezydenckich konieczne jest minimum 100 tys. podpisów z poparciem.

Z ustawy o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. wynika, że kandydaci, którzy zebrali odpowiednią liczbę podpisów i zostali zarejestrowani przed wyborami, które miały się odbyć 10 maja, zostają uznani za zarejestrowanych również w wyborach 28 czerwca.

Również do 10 czerwca muszą zostać utworzone obwody do głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładów karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich.

Do 12 czerwca trzeba podać do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Również do 12 czerwca będzie można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych, a także zgłaszać przez kapitanów statków morskich o utworzeniu obwodów głosowania na polskich statkach morskich.

Do 13 czerwca trzeba zgłosić do konsula zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą.

Do 15 czerwca mają zostać powołane przez komisarzy wyborczych obwodowe komisje wyborcze oraz przez PKW okręgowe komisje wyborcze.

Także do 15 czerwca mają zostać podane do wiadomości wyborców dane o kandydatach na prezydenta.

Do 16 czerwca należy zgłosić za pośrednictwem urzędu gminy właściwemu komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 16 czerwca mają zostać sporządzone spisy wyborców przez gminy.

Również do 16 czerwca, wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu w obwodach głosowania za granicą w związku z wyborami, które miały się odbyć 10 maja, a chcą głosować korespondencyjnie lub chcą zmienić miejsce pobytu przed 28 czerwca, muszą zawiadomić o tym konsula, by mógł on dokonać zmiany w spisie wyborców.

Do 16 czerwca w losowaniu zostanie ustalona kolejność rozpowszechniania audycji wyborczych, a same te audycje będą nadawane w mediach publicznych - radiu i telewizji, w tym w TVP Polonia - od 16 do 26 czerwca.

W dniach 16 - 26 czerwca Główny Inspektor Sanitarny lub działający z upoważnienia GIS inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma przekazywać urzędom gmin informacje o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

Do 21 czerwca będzie możliwość wydania przez PKW na wniosek ministra zdrowia uchwały zarządzającej, że na ternie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie, jeśli doszło tam do znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

Do 22 czerwca wyborcy za granicą będą mogli odbierać pakiety wyborcze osobiście, jeśli zgłosili taki zamiar. Również do 22 czerwca konsulowie będą musieli wysłać pakiety wyborcze do wyborców za granicą, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą.

Do 23 czerwca będzie można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania oraz zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju przez osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej.

Także do 23 czerwca trzeba przekazać do urzędu gminy wykaz osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub domu studenckim, w których utworzono odrębne obwody głosowania.

Do 23 czerwca muszą zostać doręczone pakiety wyborcze wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 25 czerwca można zgłaszać przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach do głosowania utworzonych za granicą; do tego terminu można też zgłaszać przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

Do 26 czerwca mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie temu obowiązkowi po 5 dniu przed dniem wyborów.

Również do 26 czerwca wyborcy niepełnosprawni mogą składać wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania.

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju powinni wrzucić koperty zwrotne do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy. Również do tego terminu wyborcy mogą dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju, albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą.

Do 26 czerwca jest czas na doręczenie pakietów wyborczych wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów.

26 czerwca o godz. 24 kończy się kampania wyborcza.

Do 27 czerwca następuje przekazywanie spisów wyborczych przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.

28 czerwca w godzinach 7-21 odbywa się głosowanie. Dostarczane są koperty zwrotne przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a w przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania. Dostarczane są też przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób koperty zwrotne do właściwych obwodowych komisji wyborczych.