Poparcie uzyskały poprawki zgłoszone przez klub PiS. Jedna z nich została przez sam klub wycofana. Na początku posiedzenia komisja opowiedziała się przeciw wnioskowi klubów opozycyjnych o odrzucenie ustawy.

Przyjęto m.in. poprawkę, przesuwającą 479 tys. zł z Naczelnego Sądu Administracyjnego do Krajowej Rady Sądownictwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Posłowie poparli poprawkę, przekazującą 5 mln zł m.in. z muzeów na archiwa, w celu zwiększeniu wynagrodzeń osobowych. Podobnie zwiększono ponad 17 mln zł wydatki na szkoły artystyczne, m.in. na podwyższenie wynagrodzeń w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN.

Inna przyjęta poprawka zakłada przeznaczenie dodatkowych 20 mln zł na wynagrodzenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kosztem m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodatkowe pieniądze mają, według posłów, otrzymać także: Politechnika Świętokrzyska w Katowicach (20 mln zł), KUL (2,5 mln zł), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (15 mln zł), Akademia Pomorska w Słupsku (1 mln zł). Mniej o 25 mln zł otrzyma za to Uniwersytet Warszawski.

Przesunięcia mają dotyczyć Inspekcji Transportu Drogowego, m.in. kwota 4,1 mln zł ma trafić na wynagrodzenia osobowe w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego.

Dodatkowe 5,6 mln zł przeznaczono na lecznictwo psychiatryczne, w tym ponad 4,7 mln zł na wynagrodzenia, przede wszystkim dla pielęgniarek.

Ponad 6,7 mln zł więcej na wynagrodzenia otrzyma też Państwowa Inspekcja Pracy. W ramach budżetu ABW 389 tys. zł ma trafić na sfinansowanie stanowiska oficera łącznikowego ABW w Londynie.

Przyjęto także poprawkę, przeznaczającą 8 mln zł na wydatki kuratorów oświaty, w "związku z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego". Dodatkowe 15 mln zł ma być przeznaczone na "zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego". Dodatkowy milion złotych ma też trafić na składkę do budżetu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Komisja negatywnie oceniła kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych przez kluby opozycyjne, m.in. poprawkę klubu PO-KO, zmierzającą do zwiększenia o 4 mld zł subwencji ogólnej dla samorządów w celu "złagodzenia skutków podwójnego rocznika w szkołach". Nie zyskała poparcia propozycja przeznaczenia 80 mln zł z CBA na leczenie niepłodności metodą "in vitro".

Przyjęto natomiast zgłoszoną przez klub PiS poprawkę, skreślającą rozwiązanie, przyjęte w komisji wbrew stanowisku rządu po pierwszym czytaniu. Przewidywało ono zwiększenie o 560 mln zł dochodów z VAT z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 62 na odcinku Włocławek-Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

Ministerstwo Finansów przewiduje w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, że dochody budżetu państwa wyniosą w przyszłym roku 387,6 mld zł, wydatki w kwocie 416,1 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.

Drugie czytanie ustawy budżetowej odbyło się 14 grudnia ub. roku. Tymczasem zgodnie z przyjętym harmonogramem, tego dnia miało odbywać się już trzecie czytanie budżetu na 2019 rok.

Pierwszy harmonogram zakładał, że drugie czytanie projektu budżetu na plenarnym posiedzeniu Sejmu miało się odbyć 12 grudnia. Następnego dnia, 13 grudnia, komisja finansów miała rozpatrywać poprawki zgłoszone w drugi czytaniu, a 14 grudnia br. miało się odbyć trzecie czytanie i przyjęcie ustawy budżetowej przez Sejm. Ostatecznie harmonogram prac Sejmu nad budżetem jest inny.

W myśl pierwotnego harmonogramu, do Senatu ustawa miała trafić 21 grudnia, a Senat wtedy miałby czas do 10 stycznia 2019 roku na zajęcie stanowiska. 15 stycznia 2019 roku komisja finansów rozpatrywałaby poprawki Senatu, a w dniach 16-18 stycznia 2019 roku nastąpiłoby rozpatrzenie poprawek Senatu na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

Tymczasem 15 stycznia komisja finansów rozpatrzyła dopiero poprawki do drugiego czytania. Jeśli Sejm 16 stycznia przyjmie budżet, Senat będzie miał czas na swoje poprawki do 6 lutego.

Parlament ma 4 miesiące na przedłożenie budżetu prezydentowi, licząc od momentu przekazania projektu przez rząd. Jeśli tego nie zrobi, prezydent ma prawo go rozwiązać. Projekt budżetu trafił do Sejmu 27 września ub. roku, więc termin czterech miesięcy upływa 27 stycznia br.(PAP)