Idea bank opublikował komunikat, dotyczący zamieszczenia przez KNF na liście ostrzeżeń publicznych.

Komunikat zwraca uwagę, że zamieszczenie banku na tej liście "jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym".

"Podstawą wpisania Idea Banku na Listę ostrzeżeń publicznych KNF są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2018 r. czynności związanych z procesem dystrybucji obligacji GetBack bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF" - głosi komunikat.

Bank dodaje, że w dniu 7 listopada 2018 r. wysłał do KNF obszernie umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia związane z zarzutami KNF, ale "nie otrzymał na dzień dzisiejszy potwierdzenia otrzymania przez KNF wspomnianego stanowiska Banku i nie wie, w jakim stopniu jego wyjaśnienia zostały wzięte pod uwagę".

"Należy wskazać, że zawiadomienie KNF dotyczy niektórych aktywności Idea Banku na rynku kapitałowym. Oznacza to, jak wskazuje KNF, że podejrzenie naruszenia leży poza działalnością bankową. Dotyczy ono zdarzeń mających miejsce w przeszłości, które nie mają żadnego związku z bieżącą operacyjną działalnością Idea Banku" - głosi komunikat.

"Podkreślić należy również, iż Bank przeprowadził wewnętrzne postępowanie wyjaśniające mające na celu zidentyfikowanie nieprawidłowych zachowań niektórych pracowników wobec swoich Klientów. Bank dokonał przeglądu i weryfikacji kadr oraz wprowadził dodatkowe regulacje wewnętrzne w celu podniesienia poziomu ochrony interesu Klienta. Tym samym stwierdzone nieprawidłowości zostały wyeliminowane" - czytamy.

Komunikat podkreśla zarazem, że "Idea Bank wykonuje na bieżąco obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru", a umieszczenie na liście ostrzeżeń "pozostaje bez wpływu na bieżącą obsługę Klientów".

Wtorkowy komunikat rzecznika KNF informował o wpisaniu na listę "Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie".

"Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego)" - głosił komunikat rzecznika KNF.

Rzecznik zwracał zarazem uwagę, że wpisanie na listę ostrzeżeń może dotyczyć fragmentu działalności podmiotu, ale nie musi się odnosić do innych sfer tej działalności.

"KNF informuje, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Bank w latach 2016 – 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF" - informował komunikat.

Z dalszych wyjaśnień wynikało, że chodziło o oferowanie przez Idea Bank obligacji GetBack. (PAP)