Do drugiej połowy sierpnia mają wstępnie potrwać konsultacje ws. projektu resortu sprawiedliwości reformującego nabór i szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Głównym założeniem propozycji jest utworzenie specjalnej uczelni wyższej kształcącej kadry dla SW.

"Zmiana systemu naboru i szkolenia oraz utworzenie uczelni wyższej Służby Więziennej stanowi istotny element reformy więziennictwa, która w tej skali nie była nigdy realizowana" - zaznaczono w uzasadnieniu propozycji.

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji liczący kilkadziesiąt stron projekt nowelizacji ustawy o SW oraz kilku innych ustaw - w tym Prawa o szkolnictwie wyższym - jest kolejnym etapem realizowanej od kilkunastu miesięcy reformy więziennictwa. Dotychczas m.in. wprowadzono zmiany mające rozszerzyć możliwości świadczenia pracy przez więźniów, podwyższono także ryczałt przysługujący przedsiębiorcy z tytułu zatrudnienia osoby pozbawionej wolności. Wdrażany jest też plan budowy w latach 2016-2023 czterdziestu hal produkcyjnych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować osadzeni.

W końcu kwietnia wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wraz z szefem SW gen. Jackiem Kitlińskim przedstawili natomiast założenia planowanej kompleksowej reformy funkcjonowania SW i systemu resocjalizacji w Polsce. Jednym z elementów tego planu - jak wtedy zapowiedziano - będzie utworzenie Państwowej Akademii Więziennictwa, czyli uczelni kształcącej na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę SW.

Opublikowany w zeszłym tygodniu projekt zawiera szczegóły tej koncepcji. Jak w nim zaznaczono, uczelnia - nadzorowana przez ministra sprawiedliwości - miałaby działać "na wzór rozwiązań sprawdzonych", gdyż obecnie własne specjalistyczne uczelnie i szkoły ma Policja, Straż Pożarna oraz Siły Zbrojne.

"Obecnie żadna z polskich uczelni wyższych realizujących kształcenie na kluczowych dla więziennictwa kierunkach, w tym resocjalizacja, bezpieczeństwo, czy kryminologia, nie wyposaża jednocześnie absolwentów w specyficzne kompetencje właściwe dla funkcjonariuszy SW wynikające z paramilitarnego charakteru tej formacji" - zaznaczyło MS. Dodało, że do specyfiki służby w SW będą natomiast przygotowani absolwenci kierunku penitencjarystyka na nowej uczelni.

Jak dodano planowane jest utworzenie kampusu będącego siedzibą nowej uczelni, a realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na lata 2018-2020. Kampus składałby się m.in. z: budynku dydaktyczno-administracyjnego z biblioteką, akademika dla 300 studentów, sali gimnastycznej, boiska i strzelnicy. Wstępnie łączny koszt inwestycji oszacowano na około 128 mln zł. Planuje się, że kampus uczelni zlokalizowany zostanie na terenach pozostających obecnie w zarządzie Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Docelowo kadra akademicka miałaby liczyć 80 etatów - w tym "praktyków o znacznym doświadczeniu zawodowym zdobytym w szeregach SW".

Ponadto na mocy planowanej nowelizacji zmienić się mają zasady rekrutacji kandydatów do SW, m.in. poprzez wprowadzenie "częściowego naboru do służby kandydackiej w ramach powołanej uczelni". Wprowadzony ma zostać również scentralizowany nabór do SW. Obecnie uprawnionym do przeprowadzania naboru jest kierownik jednostki, do której planowane jest przyjęcie kandydata. Po planowanej zmianie "nabór będzie przeprowadzał przede wszystkim dyrektor generalny SW lub dyrektor okręgowy SW".

Większość projektowanej ustawy miałaby wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia, zaś część jej zapisów od początku przyszłego roku lub latem 2018 r.

Zgodnie z pismami skierowanymi przez MS do podmiotów uczestniczących w konsultacjach i uzgodnieniach dotyczących tego projektu większość opinii na temat planowanych rozwiązań powinna wpłynąć po 10 sierpnia.