O ułatwieniu rozpoczęcia działalności gospodarczej bez odrolnienia gruntów dyskutowali w środę posłowie podczas wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej określa zasady używania siedlisk (budynki mieszkalne oraz grunty) w gospodarstwach rolnych w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem rolnik w obrębie siedliska wchodzącego w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego będzie mógł prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą.

W uzasadnieniu projektu położono nacisk na ułatwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej bez odrolnienia. Zwrócono także uwagę na wysokość kosztów odrolnienia gruntów. Podkreślono też, że działalność pozarolnicza przynosi 2-3 razy większe dochody niż rolnicza.

"Zmodyfikowano definicję siedliska w celu jej uzgodnienia z terminologią występującą w aktach prawnych. Jako działalność powodującą utratę wartości gruntu uznano w szczególności poszukiwanie i wydobywanie kopalin" - uzasadnił poseł Jarosław Sachajko (Kukiz'15) prezentując projekt ustawy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Podczas dyskusji posłowie kładli nacisk na zwiększenie kompetencji samorządów w sprawach dotyczących prowadzenia działalności pozarolniczej.

"Samorządowcy powiatowi popierają, zawsze popierali i sami zgłaszają inicjatywy zmierzające do zwiększenia potencjału rozwoju obszarów wiejskich, do polepszenia warunków życia na tych terenach i w tym kierunku ten projekt zmierza" - mówił na posiedzeniu komisji przedstawiciel Związku Powiatów Polskich Jarosław Komża. Wskazał też na potrzebę dokładniejszego określenia kompetencji starosty oraz kwestii finansowych i wnosił o poprawki w tym zakresie.

Innego zdania był przedstawiciel Związku Miast Polskich Dariusz Wójcik, który zwrócił uwagę na dostrzeżone uchybienia w definicjach oraz określeniu kwestii podatkowych i dostrzegł zagrożenie komplikacji w procesie administracyjnym.

"Proponowana regulacja nie jest zgodna z przepisami wskazującymi na obowiązek zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego adekwatnych do przekazywanych im zadań dochodów" - mówił Wójcik.

Mazowiecki rolnik Aleksander Zaręba, który także brał udział w posiedzeniu komisji, wyraził pochlebną opinię na temat projektu ustawy. "Bardzo dobry projekt, mający perspektywę nie tylko rozwoju ekonomicznego" - mówił.

Obecny na posiedzeniu komisji minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel dostrzegł prawdopodobieństwo negatywnego stanowiska rządu względem projektu ustawy w obecnej formie. Wymienił m.in. potrzebę dokładniejszego określenia kwestii działalności pozarolniczej.

Powołano komisję, w której mają trwać dalsze prace nad projektem.