Jeśli posłowie przyjmą projekt, przedsiębiorcy już od 1 września 2017 roku będą musieli przekazywać dobowe wyciągi z rachunków bankowych szefowi KAS.

Jak szacuje ustawodawca, zmiana ma dotyczyć nawet 80 tys. przedsiębiorców. Mowa o dużych, średnich i małych firmach, które od 1 września miałyby przekazywać dobowe wyciągi z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Dziś w ramach jednolitego pliku kontrolnego podmioty te zobowiązane są dostarczać fiskusowi ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza obowiązek przekazywania wyciągów bankowych (JPK_WB) każdego dnia.

W jaki sposób dobowy raport trafi do KAS?

Podatnik będzie musiał dostarczyć organom skarbowym dobory wyciąg z konta bankowego bezpośrednio, lub za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej. Planowany raport JPK_WB powinien zawierać dane nabywcy i odbiorcy, numer rachunku bankowego, datę i czas obciążenia rachunku, tytuł i opis zlecenia płatniczego i saldo rachunku przedsiębiorcy po transakcji.

Zgodnie z projektem, podatnik musi być dyspozycyjny każdego dnia, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Wyciągi z rachunków bankowych muszą bowiem trafić w ręce urzędników w terminie do końca dnia pracy następującego po każdej kolejnej dobie.

Budżet zyska, a podatnik?

Organy skarbowe zachowują szczególną czujność podczas kontroli wpływów z VAT. Przychody z tego tytułu wciąż są niewystarczające biorąc pod uwagę lukę w VAT. Różnica między podatkiem teoretycznie należnym (teoretyczny dochód budżetu państwa) a faktycznie pobranym (rzeczywista stawka zasilenia budżetu państwa), zgodnie z wyliczeniami przestawionymi w uzasadnieniu projektu, może wynosić nawet 60 mld zł. Wdrożenie planowanych zmian ma zmnieszyć tę lukę i doprowadzić do szybszego wykrywania oszustw. Ustawodawca szacuje, że wprowadzenie obowiązku dostarczania JPK_WB obok JPK_VAT może zwiększyć budżet o około 11,5 mld złotych. Zmiana ma także doprowadzić do skrócenia czasu kontroli podatkowych, celno – skarbowych oraz czynności sprawdzających.

Co zyska przedsiębiorca poza nowym obowiązkiem? Zmiana przepisów ma zmniejszyć ryzyko natrafienia na nieuczciwego kontrahenta poprzez szybszą identyfikację podmiotu. Podatnik ma być bowiem zawiadamiany o „podejrzanych” transakcjach i stwierdzonych nieprawidłowościach. W konsekwencji zmniejsza się także ryzyko, że uczciwy przedsiębiorca stanie się częścią tzw. karuzeli VAT. W noweli zapowiedziano także ograniczenie kontroli podatkowych tylko do tych podatników, u których zidentyfikowano nieprawidłowości w transakcjach pomiędzy podmiotami. Podatnik przekazujący KAS swoje wyciągi bankowe może także liczyć na szybszy zwrot VAT.

Z obowiązki przekazywania wyciągów z rachunków bankowych zwolnieni zostaną mikroprzedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych. Ile będą kosztować planowane zmiany? W opinii ustawodawcy, wdrożenie nowych przepisów nie będzie wiązało się z większymi wydatkami niż te, przewidziane w ustawie budżetowej.

Etap legislacyjny: Przekazanie projektu do konsultacji publicznych
Podstawa prawna: Projekt z dnia 19 maja 2017 roku o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa