statystyki

Prawo

intercyza

wróć do działu: Prawo »

Intercyza

Intercyza jest to umowa małżeńska, na mocy której strony mogą rozszerzyć, ograniczyć bądź wyłączyć majątkową wspólność ustawową, powstającą z mocy prawa w chwili zawierania związku małżeńskiego. Umowa ta może być spisana zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Uprawnionymi do zawarcia intercyzy są małżonkowie bądź przyszli małżonkowie, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są ubezwłasnowolnieni. Obligatoryjne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Strony są zobowiązane do osobistego stawiennictwa przed notariuszem, a także do przedstawienia dowodów osobistych, skróconego aktu małżeństwa i uiszczenia stosownych opłat.

Przed ślubem czy po ślubie

Zawierając małżeństwo, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. Ustrój ten małżonkowie mogą zmienić, spisując intercyzę. Małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową umową zawartą przed ślubem i wtedy zachowują majątek nabyty przed małżeństwem i w czasie jego trwania. Jeżeli młoda para zawrze intercyzę już po ślubie, to małżonkowie zachowują majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa i część przypadającą każdemu z nich w wyniku podziału majątku wspólnego.

PLUSY I MINUSY
Czy warto spisywać intercyzę
+
  • Każde z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonków nie dojdzie do egzekucji komorniczej i zajęcia majątku współmałżonka, jeżeli zobowiązanie powstało już po powstaniu rozdzielności majątkowej.
-
  • Małżonkowie nie mogą się wspólnie rozliczać przed urzędem skarbowym.

Skutki rozdzielności majątkowej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej sprawia, iż każdy z małżonków ma pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem. Względem wierzycieli każdy małżonek odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązania tylko i wyłącznie swoim majątkiem, z wyjątkiem zobowiązań zaciągniętych w sprawach dotyczących zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Umowa rozszerzająca, ograniczająca bądź wyłączająca wspólnotę majątkową jest skuteczna względem osób trzecich tylko wtedy, gdy osoby te wiedziały o istnieniu umowy oraz o jej rodzaju. W praktyce oznacza to, że małżonkowie, zawierając umowę, są zobowiązani do powiadomienia każdego kontrahenta o zawartej intercyzie.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Umowa może być w każdym czasie zmieniona lub rozwiązana. Prawo nie zezwala na ustanawianie innych rodzajów ustrojów majątkowych niż te wymienione w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Rozszerzenie wspólności

Małżeńską umową majątkową można rozszerzyć wspólność majątkową na inne składniki majątku. Jednak wspólności majątkowej nie można rozszerzyć na:

  • - przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
  • - prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
  • - prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  • - wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, jeśli nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • - niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonywane w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie będą uznane za nieważne. Umowa wyłączająca bądź ograniczająca wspólność majątkową między małżonkami będzie mieć znaczenie w stosunku do masy upadłości tylko w momencie, gdy była zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wojciech Ostrowski„Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa

Podstawa prawna

  • - Art. 47 i 471 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty