Emerytury pomostowe przysługują osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które spełniają też inne warunki, w tym:

  • ukończyły co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
  • posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • udowodniły okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat - chodzi o pracę przed 1 stycznia 1999 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac, czy też taka praca po 31 grudnia 2008 r. wymieniona w nowych wykazach prac.

Ostatnim warunkiem, jaki musi spełnić dana osoba, aby otrzymać emeryturę pomostową, jest rozwiązanie stosunku pracy.

Wysokość emerytury pomostowej. Pomostówka przysługuje do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, a oblicza się ją poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie tej emerytury.

Na podstawę obliczenia emerytury pomostowej składa się:

  • kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz
  • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Tablicę średniego dalszego trwania życia ogłasza corocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Praca w szczególnych warunkach. Za pracę w szczególnych warunkach uznaje się między innymi prace pod ziemią, na wodzie i pod wodą, w powietrzu, w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu, bardzo ciężkie prace fizyczne oraz prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym.
Chodzi więc przykładowo o pracę w górnictwie, energetyce, hutnictwie, przemyśle metalowym, chemicznym, w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych, w leśnictwie, przemyśle drzewnym, papierniczym, lekkim, poligraficznym, w transporcie i łączności, w gospodarce komunalnej, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz w służbie zdrowia i opiece społecznej.
Pomostówkę na takich warunkach otrzymają także osoba, która wykonywała prace na statkach powietrznych, w portach morskich, przy przetwórstwie azbestu, produkcji i przetwórstwie ołowiu i kadmu, zajmowała się pracami garbarskimi bezpośrednio przy obróbce mokrych skór czy ciężkimi pracami fizycznymi w podziemnych kanałach ściekowych, lub też pracowała jako rybak morski, nurek czy ratownik GOPR.
Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa się także tancerzy zawodowych ubezpieczonych z tytułu działalności artystycznej, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.
Praca w szczególnym charakterze. Z kolei za zatrudnionych w szczególnym charakterze ustawodawca uznaje osoby wykonujące prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, a które z wiekiem tracą możliwość należytego wykonywania swoich obowiązków w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób.
Są to między innymi prace maszynistów pojazdów trakcyjnych, prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych, prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych, prace członków zespołów ratownictwa medycznego.