Restrukturyzacja finansowa zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej obejmuje znane na dzień 31 grudnia 2004 r.:

 • - zobowiązania publicznoprawne,
 • - zobowiązania cywilnoprawne,
 • - indywidualne roszczenia pracowników wynikające z niewypłacenia przez zakład należnych podwyżek z tytułu tzw. ustawy 203

- powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Istota restrukturyzacji

Restrukturyzacja finansowa zakładów polega na:

 • - umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych,
 • - rozłożeniu na raty spłaty zobowiązań z tytułu składek m.in. na ubezpieczenie społeczne,
 • - zawarciu przez zakład ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych.

Restrukturyzacja finansowa zakładów może obejmować także zawarcie przez zakład ugody z pracownikami w zakresie roszczeń wynikających z niewypłacenia przez zakład należnych podwyżek z tytułu tzw. ustawy 203.

Umorzenia

Umorzeniu podlegają zobowiązania publicznoprawne zakładu wraz z odsetkami m.in. z:

 • - tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz należności celnych,
 • - tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie emerytalne,
 • - wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Restrukturyzacji finansowej nie podlegają zobowiązania zakładów z tytułu:

 • - zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej,
 • - składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy,
 • - wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • - opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • - opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

– jeżeli zaległości te określone zostały w związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.

Ugoda restrukturyzacyjna

Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych polega na zawarciu przez zakład ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych wymienionymi w spisie wierzycieli. Obejmuje ona kwotę główną wraz z odsetkami naliczonymi do dnia zawarcia ugody. Jest zawierana, jeżeli opowie się za nią ponad 50 proc. wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych mających łącznie ponad 2/3 ogólnej sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom wymienionym w spisie. Ugoda restrukturyzacyjna wiąże wszystkich wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych wymienionych w spisie. Warunki ugody mogą być zróżnicowane w zakresie tam określonym w stosunku do danej grupy wierzycieli, z zachowaniem zasady równoprawnego traktowania wszystkich uczestników ugody.Przedmiotem ugody restrukturyzacyjnej może być restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych polegająca na:

 • - umorzeniu tych zobowiązań w całości albo w części,
 • - rozłożeniu spłaty zobowiązań na raty,
 • - odroczeniu terminu spłaty zobowiązań,
 • - przejęciu części lub całości zobowiązań zakładu przez podmiot, który utworzył zakład, a w przypadku zakładów, dla których podmiotem, który utworzył zakład, jest państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, także przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • - zamianie tych zobowiązań na obligacje – w celu uzyskania środków finansowych na restrukturyzację finansową zakład może emitować obligacje.

Ugodę restrukturyzacyjną zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Może ona być wypowiedziana w czasie postępowania restrukturyzacyjnego tylko z ważnych powodów leżących po stronie zakładu, w szczególności w przypadku naruszenia przez zakład przepisów ustawy lub postanowień ugody restrukturyzacyjnej, jeżeli wypowie ją ponad 50 proc. wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych mających łącznie ponad 50 proc. ogólnej sumy wierzytelności objętych ugodą.W przypadku wypowiedzenia ugody restrukturyzacyjnej organ restrukturyzacyjny umarza postępowanie restrukturyzacyjne. Ugoda nie może być wypowiedziana przez wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, którzy otrzymali obligacje w zamian za posiadane wobec zakładu wierzytelności.

Uchylenie ugody

Wierzyciel wierzytelności cywilnoprawnej wymieniony w spisie może w terminie 7 dni od dnia zawarcia ugody zgłosić do sądu wniosek o uchylenie ugody w całości lub w części w przypadku, gdy m.in. postanowienia ugody są oczywiście krzywdzące wierzyciela, który zaskarżył ugodę. Wniosek wnosi się do sądu rejonowego – sądu gospodarczego za pośrednictwem organu restrukturyzacyjnego. Sąd wyznacza rozprawę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie uwzględnienia wniosku sąd uchyla ugodę w całości lub w części i sporządza uzasadnienie z urzędu. Od postanowienia sądu II instancji kasacja nie przysługuje.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Wierzytelności wierzyciela cywilnoprawnego podlegają spłacie w całości, jeżeli ich suma 31 grudnia 2004 r. nie przekraczała kwoty 2000 zł.

W przypadku uchylenia ugody zakład jest obowiązany:

 • - w całości – niezwłocznie zawrzeć ponownie ugodę,
 • - w części – zmodyfikować ugodę, uwzględniając postanowienie sądu.

Indywidualne roszczenia

Restrukturyzacja indywidualnych roszczeń pracowników zakładu polega na zawarciu przez zakład ugody z pracownikiem. Przedmiotem takiej ugody może być:

 • - rozłożenie zobowiązań zakładu wobec pracownika na raty wraz z określeniem harmonogramu ich spłaty,
 • -odstąpienie od naliczania odsetek od tych zobowiązań.

W przypadku, gdy indywidualne roszczenia pracowników podlegają spłacie, dokonuje się jej od dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji.

Dominika Sikora

Podstawa prawna

 • - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 78, poz. 684).
 • - Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. nr 1, poz. 2 z późn. zm.).