O dofinansowanie mogą się ubiegać gminy, osoby fizyczne i prawne (w tym uczelnie) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dotację można otrzymać na utworzenie bądź utrzymanie już istniejących żłobków, klubów dziecięcych lub instytucji dziennego opiekuna, a także na zapewnienie ich funkcjonowania.

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby miejsc w instytucji. Dla przykładu, w przypadku gmin tworzących nowy żłobek lub klub dziecięcy kwota dotacji nie może być wyższa niż 20 tys. zł na jedno nowe miejsce i wynosić nie więcej niż 5 tys. zł na jedno nowe miejsce u dziennego opiekuna.

Dla uczelni - zakładającej np. żłobek dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię - dotacja nie może przekraczać 10 tys. zł na jedno nowe miejsce.

Terminy składania ofert konkursowych upływają zależnie od podmiotu, który stara się o dotację: 9 lub 16 grudnia. Szczegóły oferty konkursowej znajdują się na stronie internetowej MRPiPS.

"Maluch plus" to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Stworzono go po uchwaleniu tzw. ustawy żłobkowej, czyli ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, która funkcjonuje od 2011 r. Początkowo program skierowany był tylko do samorządów.

Dzięki ustawie żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej, nadzór nad nimi przejęło MRPiPS (wcześniej podlegały resortowi zdrowia). W myśl ustawy opieka nad dziećmi do lat trzech jest sprawowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz wykonywana przez opiekuna dziennego (zajmującego się kilkorgiem dzieci u siebie w domu, ale opłacanego przez gminę) lub nianię (której płacą rodzice, a ZUS opłaca za nią składki, jeśli jest zatrudniona na podstawie umowy).

Ustawa żłobkowa ułatwiła i przyspieszyła powstawanie miejsc opieki nad małymi dziećmi. Dla porównania w 2010 r. funkcjonowało 511 żłobków i oddziałów żłobkowych, a pod koniec października 2016 r. było już 3,4 tys. instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów. Łącznie zapewniały one ok. 93,5 tys. miejsc opieki, co oznacza, że opieką taką jest objętych 9,2 proc. dzieci do lat trzech. (PAP)