Komisja podała, że przyjęła projekt założeń nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji R dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ujmowania oczekiwanych strat kredytowych.

Nowelizacja ta ma na celu dostosowanie jej do wymogów MSSF nr 9, który zastąpi od 2018 r. MSR nr 39.

"Konieczność opracowania MSSF 9 wynikała z tego, że dotychczasowe podejście dotyczące momentu rozpoznania oraz poziomu strat kredytowych było niewystarczające. Odpisy aktualizujące były zbyt niskie i tworzone zbyt późno" - napisano w komunikacie.

Komisja podała, że nowelizacja ma na celu wskazanie bankom stosującym MSR/MSSF oczekiwań nadzoru w obszarze dobrych praktyk w zakresie zasad identyfikacji ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe. (PAP Biznes)