statystyki

Praca

składka na ubezpieczenie zdrowotne

wróć do działu: Praca »

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenie zdrowotneźródło: ShutterStock

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Oblicza się ją od podstawy wymiaru.
W zależności od tytułu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w różny sposób ustala się podstawę wymiaru składki zdrowotnej, np.:

* w przypadku pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z następującymi zastrzeżeniami:
– nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy,
– podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,
* w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi ją zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia (składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału).

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

* od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. – 8,5 proc. podstawy wymiaru,
* od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. – 8,75 proc. podstawy wymiaru,
* od 1 stycznia 2007 r. – 9 proc. podstawy wymiaru.

Jeśli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Składka zdrowotna podlega odliczeniu od:

* podatku dochodowego od osób fizycznych,
* od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.
Do obliczania, pobierania z dochodu ubezpieczonego i odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne zobowiązany jest płatnik składek, np. za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca, a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z FGŚP – podmiot obowiązany do wypłaty tych świadczeń.

PRZYKŁADY
1. Krzysztof L. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 20 października 2014 r. Mimo rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie miesiąca, składkę zdrowotną należy naliczyć i opłacić od pełnej podstawy wymiaru, czyli 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest bowiem miesięczna i niepodzielna. Krzysztof L. musi więc zapłacić za październik składkę zdrowotną w wysokości 279,41 zł.
2. Andrzej Z. od trzech lat prowadzi działalność gospodarczą. Składkę zdrowotną opłaca od kwoty stanowiącej 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Za listopad 2015 r. z tytułu składki zdrowotnej powinien więc zapłacić 279,41 zł, bowiem we wrześniu, październiku i listopadzie 2015 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla takich osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3 104,57 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r.)

4 KROKI Jak obliczyć składkę zdrowotną
Krok 1
Założenia: pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 600 zł brutto. Odejmij od wynagrodzenia brutto składki: emerytalną, rentową i chorobową, finansowane przez pracownika (18,71 proc.):

* składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika: 600 zł x 18,71 proc. = 112,26 zł,
* podstawa składki zdrowotnej: 600,00 zł – 112,26 zł = 487,74 zł.

Krok 2
Oblicz składkę zdrowotną:

* 487,74 zł x 8,5 proc. = 41,46 zł,
* 487,74 zł x 7,75 proc. = 37,80 zł (tyle można odjąć od podatku). Kolejny etap to ustalenie podstawy opodatkowania:
* 487,74 zł – 102,25 zł = 385,49 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych – 385 zł.

Krok 3
Oblicz zaliczkę na podatek dochodowy przed odjęciem składki zdrowotnej:

* 385 zł x 19 proc. = 73,15 zł,
* 73,15 zł – 44,17 zł = 28,98 zł.

Krok 4
Obniż składkę. W tym przypadku składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od kwoty zaliczki na podatek, dlatego należy ją obniżyć do wysokości podatku. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi więc 28,98 zł, a zaliczka na podatek po zmniejszeniu o składkę – 0 zł. Ponadto z powodu obniżenia składki zdrowotnej do wysokości podatku, z dochodu pracownika nie odejmujemy różnicy między składkami (8,5 proc. a 7,75 proc.).

Dominika Sikora

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama