Komisja stwierdziła naruszenie:

1) art. 72 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 72 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą zmieniającą, poprzez niezapewnienie w okresie od dnia 23 czerwca 2014 r. do dnia 3 października 2014 r., aby zbywanie jednostek uczestnictwa Inventum Obligacji Subfunduszu, Inventum Pieniężny Subfunduszu, Inventum Akcji Subfunduszu, Inventum Surowcowe Plus Subfunduszu i Inventum Rynków Wschodzących Subfunduszu, wydzielonych w ramach funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, odbywało się zgodnie z przepisami prawa;

2) art. 72 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 72 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą zmieniającą, poprzez niezapewnienie, aby wartość netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa Inventum Obligacji Subfunduszu, Inventum Pieniężny Subfunduszu, Inventum Akcji Subfunduszu, Inventum Surowcowe Plus Subfunduszu i Inventum Rynków Wschodzących Subfunduszu, wydzielonych w ramach funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, była obliczana zgodnie z przepisami prawa, w związku przydzielaniem jednostek uczestnictwa pomimo braku wpłaty środków pieniężnych z tytułu ich nabycia;

3) art. 72 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 72 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą zmieniającą, poprzez niezapewnienie, aby wartość netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa funduszu Inventum Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Inventum Obligacji Subfunduszu, Inventum Stabilnego Wzrostu Subfunduszu i Inventum Pieniężny Subfunduszu, wydzielonych w ramach funduszu Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty była obliczana zgodnie z przepisami prawa, w związku z wyceną aktywów wskazanego funduszu i wymienionych subfunduszy, czytamy w komunikacie.

Komisja wskazuje m.in., że pozycję prawną depozytariusza określają szczegółowo przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych.

"Depozytariusz działając jako instytucja obdarzona szczególnym stopniem zaufania publicznego, wynikającego między innymi ze szczegółowych kryteriów, jakie musi spełniać podmiot mogący pełnić funkcję depozytariusza, które to kryteria dotyczą między innymi formy prawnej, minimalnych kapitałów własnych, członków organów oraz pracowników tego podmiotu, jak również wynikającego z przekonania uczestników funduszy inwestycyjnych o skuteczności metod ustawowej reglamentacji działalności funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących obsługę funduszy inwestycyjnych, winien w prowadzonej działalności zapewniać najwyższe standardy profesjonalizmu i rzetelności" - czytamy także.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Reklama