Organizacje pożytku publicznego (OPP) – podmioty, których przedmiotem działania jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Najczęściej są to tzw. NGO, organizacje pozarządowe, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, oraz nie działają dla zysku.
Status OPP pozwala podmiotowi na uzyskiwane pieniędzy z odpisu 1 proc podatku płaconego przez osoby fizyczne. Lista organizacji znajduje się pod adresem http://opp.ms.gov.pl/ .


Podstawa:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 wraz z późn. zm