Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej to pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa:

 • - rodzinnego,
 • - pediatrycznego,
 • - środowiskowego,
 • - środowiskowo-rodzinnego,
 • - przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
 • - opieki długoterminowej,
 • - w ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania
 • - ub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinach wyżej wymienionych.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Pielęgniarka jest zobowiązana do udzielania pacjentowi kompleksowych świadczeń gwarantujących zachowanie ciągłości leczenia i pielęgnacji podopiecznych. Do jej obowiązków należy posiadanie odpowiedniego wyposażenia (tzw. nesesera), w którym powinny znajdować się m.in. sprzęt i materiały jednorazowego użytku.

Jest ona pielęgniarką ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli NFZ zawarł z nią umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym fundusz zawarł taką umowę na dany rok kalendarzowy. Pielęgniarka POZ (ubezpieczenia zdrowotnego) realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie:

 • - rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznego,
 • - rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,
 • - planowania i realizowania opieki pielęgnacyjnej,
 • - oceniania skuteczności zastosowanych procedur,
 • - realizacji zaleceń lekarskich,
 • - udzielania w określonym zakresie świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, prowadzenia edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Liczba pacjentów objętych opieką przez jedną pielęgniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób. Stawka kapitacyjna w zakresie świadczeń pielęgniarki rodzinnej zawiera koszty udzielania świadczeń przez pielęgniarki z uwzględnieniem wskaźnika demograficznego dla określonych przedziałów wiekowych.

Dominika Sikora

Podstawa prawna

 • - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca do 30.09.2006 r.
 • - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca od 01.10.2006 r., tekst uwzględnia zmiany z Dziennika Ustaw nr 104 z 2006 r..