Podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych wyborca może oddać swój głos na kilka sposobów.

Głosowanie korespondencyjne na terenie Polski
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 12 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zobacz szczegóły

Głosowanie korespondencyjnie za granicą
Prawo do wcięcia udziału w wyborach parlamentarnych przysługuje też wyborcom stale zamieszkałym za granicą oraz wyborcom stale zamieszkały w Polsce, a przebywającym czasowo za granicą. Może on wówczas głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zobacz szczegóły

Głosowanie przez pełnomocnika
Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w Polsce. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zobacz szczegóły

Głosowanie osób niepełnosprawnych
Kodeks wyborczy dokładnie określa na jakich zasadach może głosować osoba niepełnosprawna, czyli jak i gdzie może oddać swój głos. Poza tym ma zagwarantowane prawo do uzyskania informacji o wyborach i do udziału w nich.

Zobacz szczegóły

Głosowanie w lokalu wyborczym
Najbliższe wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r
Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.oo do 21.oo, w tych samych lokalach wyborczych jak w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum Ogólnokrajowym.

Zobacz szczegóły