Artykuły na temat: "umowa"

Zmiana pracy? Kiedy nie trzeba robić badań

29 czerwca 2019 r.

Co do ogólnej zasady wynikającej z Kodeksu pracy, nowi pracownicy podlegają wstępnym badaniom lekarskim. Są jednak sytuacje, w których zmiana pracy nie musi wiązać się z wizytą u lekarza.

Nieograniczone zbywanie udziałów musi przewidywać umowa

28 czerwca 2019 r.

Umowa spółki komandytowej może zakładać, że miejsce ustępującego wspólnika zajmie inna osoba i na nią zostaną przeniesione związane z tym prawa i obowiązki. Czy jednak umowa może wykluczać dowolność w dokonywaniu zmian w składzie wspólników?

Comarch ma umowę na obsługę funduszy PPK z Aviva Investors Poland TFI

25 czerwca 2019 r.

Comarch podpisał umowę z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na integrację systemu informatycznego do obsługi procesów związanych z zarządzaniem funduszami w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z aplikacją Comarch PPK, podała spółka.

Umowa darowizny [Jak sporządzić, kiedy, skutki, warunki]

25 czerwca 2019 r.

Przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe (np. pieniądze, samochód, majątkowe prawa autorskie do książki). Sąd Najwyższy podkreśla, że darowizna musi stanowić przesunięcie majątkowe z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego, prowadzące do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów po stronie obdarowanego.

Dożywocie. Kiedy i jak sporządzić umowę [Korzyści, zabezpieczenie, nieruchomość]

25 czerwca 2019 r.

Właściciel mieszkania, domu bądź gruntu może rozporządzać nieruchomością według swojego uznania. Może ją nie tylko sprzedać lub darować, lecz także wykorzystać jako zabezpieczenie swojego utrzymania w przyszłości i w tym celu użyć jako zapłaty za dożywotnią opiekę ze strony innej osoby. Służy temu umowa o dożywocie.

Kiedy nastąpi przedawnienie przy bezumownym korzystaniu z gruntu

8 czerwca 2019 r.

Wspólnik, z którym prowadziłem warsztat samochodowy, pięć lat temu wycofał się z firmy. Od tego momentu na prowadzenie działalności gospodarczej blacharsko-lakierniczej użyczył mi na czas nieokreślony będące jego własnością budynki warsztatowe i części gruntu. Z powodu konfliktu byłem jednak zmuszony wydać mu budynki. Niestety, były wspólnik zażądał ode mnie wynagrodzenia za bezumowne – pięcioletnie – korzystanie z jego nieruchomości. Czy nie doszło w tym przypadku do przedawnienia, przynajmniej za część lat?

Działalność za granicą nie przesądza o zmianie rezydencji

26 maja 2019 r.

Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako zleceniodawca zawarła z przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG w Kołobrzegu umowę-zlecenie, w której wskazano, że zleceniobiorca będzie świadczył usługi opieki w domu podopiecznego w Niemczech i będzie przebywał tam dłużej niż 183 dni w roku. Wynagrodzenie zleceniobiorca otrzyma na podstawie faktury wystawionej w kwocie euro. Żadna z firm nie wykonuje działalności na terytorium Niemiec poprzez zagraniczny zakład. W którym kraju osoba wykonująca usługi opieki musi opodatkować swoje dochody z działalności gospodarczej?

Wstępne szkolenie bhp musi poprzedzać zawarcie umowy

16 maja 2019 r.

Rozważamy zorganizowanie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp na kilka dni przed rozpoczęciem pracy przez grupę kilku nowo zatrudnionych. Byłoby to dla nas łatwiejsze ze względów organizacyjnych. Czy jest to dopuszczalne?

To klient decyduje, kiedy zakończyć umowę

14 maja 2019 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw spółce Polski Prąd i Gaz (dawniej Polska Energetyka Pro). Kwestionuje aż 47 klauzul stosowanych przez nią w umowach. Dotyczą one m.in. kar za wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz automatycznego przedłużania jej na dalsze określone okresy.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy usługobiorcy podlega VAT

13 maja 2019 r.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali, których jest właścicielem. Umowy są zawierane z najemcami na czas oznaczony lub nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i nie przewidują możliwości wcześniejszego rozwiązania. Zdarza się, że najemca – w przypadku złej kondycji finansowej – nie dotrzymuje tego terminu i wcześniej opuszcza lokal, próbując uniknąć płacenia czynszu za okres pozostały do końca trwania umowy. W takim przypadku spółka, nie widząc powodu do utraty korzyści (znalezienie nowego najemcy jest bardzo trudne), obciąża byłego najemcę opłatą za przedterminowe zakończenie umowy w kwocie odpowiadającej czynszowi za okres pozostały do zakończenia umowy. Czy otrzymana opłata pozostaje poza zakresem VAT?

Gdzie dostaniemy kredyt będąc na umowie śmieciowej?

11 kwietnia 2019 r.

Banki udzielając kredytów dzielą nas na tych, którzy mają umowy o pracę i na tych, którzy mają umowy o dzieło. Tej drugiej grupie jest ciężej dostać kredyt, ale nie jest to nie możliwe. Co trzeba wiedzieć, aby na tzw. umowie śmieciowej dostać kredyt?