stosunek prawny istniejący pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Podstawą relacji jest to, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien je spełnić. Zakres zobowiązań dłużnika odpowiada zakresowi żądań wierzyciela. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

W polskim prawie istnieje swoboda zawieranych umów, zgodnie z nią strony umowy mogą kształtować wzajemną relację wedle własnego uznania. Ograniczeniem jest jedynie żądanie, by treść i cel nie sprzeciwiały się:
1. właściwości (naturze) stosunku,
2. ustawie
3. zasadom współżycia społecznego.


Zagadnieniu poświęcono Księgę III Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 380) zatytułowaną – Zobowiązania.