statystyki

Medycyna

rejestr ZOZ-ów

wróć do działu: Medycyna »

Zakład opieki zdrowotnej może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Rejestr ZOZ-ów mających siedzibę na obszarze województwa prowadzi wojewoda. Z kolei rejestr ZOZ-ów utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej oraz publiczną uczelnię medyczną prowadzi Minister Zdrowia. Natomiast ZOZ, którego jednostki organizacyjne są zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego województwa, podlega wpisowi do rejestru w województwie, w którym mieści się siedziba zakładu.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Rejestr jest jawny i dostępny do wglądu dla osób trzecich. Podstawą wpisu do rejestru jest stwierdzenie przez organ prowadzący rejestr, że ZOZ spełnia wymagania określone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z nazwą zakładu opieki zdrowotnej oraz zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych organ prowadzący rejestr nadaje zakładowi resortowy kod identyfikacyjny.Zakład obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu faktycznego i prawnego, powstałe po wpisie do rejestru i dotyczące zawartych tam danych, w terminie 14 dni od dokonania zmiany. Zakład może zmienić zakres udzielanych świadczeń po uprzednim wpisie tej zmiany do rejestru.

Wykreślenie z rejestru

Zakład obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zamiar zaprzestania działalności z jednoczesnym wskazaniem terminu wykreślenia z rejestru.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Wpis do rejestru, odmowa wpisu lub skreślenie z rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej.

Jeżeli zakład w całym zakresie lub w części swojej działalności przestał odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej albo narusza przepisy ustawy lub zostało stwierdzone naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych, albo w sposób rażący narusza statut zakładu, organ prowadzący rejestr wyznacza termin usunięcia uchybień. Po jego bezskutecznym upływie podejmuje decyzję o wykreśleniu zakładu z rejestru w całości lub w części dotyczącej działalności nieodpowiadającej wymaganiom ustawy lub statutu. Jeżeli uchybienia te zostały stwierdzone powtórnie, zakład zostaje wykreślony z rejestru bez uprzedniego wyznaczenia terminu usunięcia uchybienia. Organ prowadzący rejestr wykreśla zakład z rejestru po wyznaczeniu terminu usunięcia uchybienia, jeżeli świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie udzielają lekarz, pielęgniarka lub położna nie posiadający prawa wykonywania zawodu lub zgody na udział w udzielaniu tego świadczenia. Zakład podlega wykreśleniu także wtedy, gdy organ prowadzący rejestr dokonał wpisu z naruszeniem prawa. Jeżeli zakład w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności w określonym zakresie, organ prowadzący rejestr wyznacza termin jej podjęcia. Po jego bezskutecznym upływie wykreśla tę działalność z rejestru.W przypadku wykreślenia ZOZ z rejestru, organ prowadzący rejestr podaje ten fakt do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zawiadamia ZUS właściwy ze względu na siedzibę zakładu.

System informatyczny

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej jest prowadzony w systemie teleinformatycznym RZOZ. System jest oprogramowaniem oraz infrastrukturą techniczną służącą do wprowadzania, gromadzenia i udostępniania danych z elektronicznej bazy danych rejestrowych oraz do utrzymywania skrzynek poczty elektronicznej na potrzeby zakładów, organów rejestrowych i administratora centralnego. Rejestr składa się z ksiąg rejestrowych, które obejmują trzy działy („Oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej”, „Jednostki organizacyjne zakładu”, „Komórki organizacyjne zakładu i ich profile medyczne”). Księgi rejestrowe prowadzi się osobno dla każdego zakładu i oznacza numerem identyfikacyjnym. Stanowią one zbiór danych objętych wpisem do rejestru.

Wpis do rejestru

Podstawę wydania decyzji administracyjnej o wpisie, odmowie lub skreśleniu z rejestru stanowi wniosek o wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz wykreślenie zakładu z rejestru. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Dane wpisane w rejestrze nie mogą być z niego usunięte.Wpis do rejestru polega na umieszczeniu za pomocą systemu teleinformatycznego RZOZ danych w elektronicznej bazie danych rejestrowych oraz ich prezentacji w internecie na witrynie internetowej wskazanej przez administratora centralnego, czyli przez jednostkę wyznaczoną przez Ministra Finansów, odpowiedzialną za dostarczenie, utrzymanie, nadzór, gromadzenie i bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego. Wniosek o wpis zakładu do rejestru składa jego kierownik. Do wniosku dołącza się: wykaz jednostek organizacyjnych, wykaz komórek organizacyjnych zakładu oraz kopię: aktu utworzenia zakładu, wypis z właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, statutu zakładu, dokumentu stwierdzającego tytuł prawny budynku lub lokalu, w którym prowadzona będzie działalność zakładu, postanowienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu, oświadczenie podmiotu tworzącego zakład, w którym wskazany jest kierownik zakładu oraz jego oświadczenie o przyjęciu obowiązków, uchwałę lub zarządzenie o powołaniu rady społecznej oraz kopie dokumentów potwierdzających przyznanie numeru REGON lub NIP. Wniosek o wpis zmian w rejestrze składa kierownik zakładu, a wniosek o wykreślenie zakładu podmiot, który utworzył zakład.

Agnieszka Jezierska

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.).
  • - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 169, poz.1781).

Prawo dla specjalisty