statystyki

Medycyna

izby lekarskie

wróć do działu: Medycyna »

lekarze

lekarzeźródło: ShutterStock

Izby lekarskie

Izby lekarskie tworzą samorząd lekarski i lekarzy dentystów. Głównym organem samorządu lekarskiego jest Naczelna Izba Lekarska (NIL). Jej organami są:

 • - Naczelna Rada Lekarska,
 • - Naczelna Komisja Rewizyjna,
 • - Naczelny Sąd Lekarski,
 • - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zadania NRL

Naczelna Rada Lekarska kieruje działalnością samorządu lekarzy w okresie między kolejnymi krajowymi zjazdami lekarzy. Wykonuje ona m.in. uchwały podjęte podczas zjazdów, czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu lekarzy, reprezentuje zawód lekarza wobec organów administracji publicznej, politycznych i społecznych oraz uchwala zasady gospodarki finansowej samorządu lekarzy. Naczelna Rada Lekarska również przedstawia Radzie Ministrów coroczne informacje o działalności samorządu lekarzy.

Zadania samorządu lekarzy

Zadaniem samorządu lekarzy jest przede wszystkim:

 • - sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
 • - ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
 • - reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
 • - integrowanie środowiska lekarskiego,
 • - zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
 • - współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
 • - prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
 • - zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich,
 • - wykonywanie innych zasad określonych odrębnymi przepisami.

Sposób realizacji zadań

Zadania te samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:

 • - przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,
 • - negocjowanie warunków pracy i płacy,
 • - orzekanie o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,
 • - współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
 • - przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
 • - opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów z zakresu wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie,
 • - opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
 • - prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
 • - wydawanie postanowień w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego,
 • - występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,
 • - współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.

Określenie liczby okręgowych izb

NIL określa także liczbę poszczególnych okręgowych izb lekarskich (OIL). Obecnie jest ich 24 na terenie kraju. Okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków. Aby być wpisanym na listę członków OIL, lekarz musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • - posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • - zamierzać wykonywać lub wykonywać zawód na obszarze działania izby.

Natomiast skreślenie z listy OIL następuje wskutek:

 • - śmierci,
 • - pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu,
 • - zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
 • - przeniesienia na teren działania innej izby.

Organy okręgowych izb

Organami okręgowej izby lekarskiej są:

 • - okręgowy zjazd lekarzy,
 • - okręgowa rada lekarska,
 • - okręgowa komisja rewizyjna,
 • -  okręgowy sąd lekarski,
 • - okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w izbach lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Członkowie samorządu lekarzy podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. Lekarze, którzy zostaną ukarani karą nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu, tracą prawo wybieralności do organów izb lekarskich.

Dominika Sikora

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.).

NAPISZ DO
Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
http://www.nil.org.pl
e-mail: sekretariat@hipokrates.org

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
Jan Stasiewicz
ul. Świętojańska 7
15-082 Białystok
tel. +48 (85) 732-19-35
fax +48 (85) 732-71-72
http://www.bialystok.oil.org.pl

Beskidzka lzba Lekarska w Bielsku-Białej
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
ul. Krasińskiego 28
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 815-03-12
tel./fax +48 (33) 822-70-17
http://www.bil.bielsko.pl/
http://www.bielsko-biala.oil.org.pl

Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
Radosława Staszak-Kowalska
ul. Powstańców Warszawy 11
85-681 Bydgoszcz
tel./fax +48 (52) 346-00-84
tel./fax +48 (52) 346-07-80
http://www.bil.org.pl/
http://www.bip54.lo.pl/
http://www.bydgoszcz.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
Barbara Sarankiewicz-Konopka
ul. Śniadeckich 33
80-204 Gdańsk
tel. +48 (58) 524-32-00
fax +48 (58) 524-32-01
http://www.gdansk.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie-Wielkopolskim
Ewa Joniec
ul. Dąbrowskiego 9
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax +48 (95) 722-54-95
http://www.gorzow.oil.org.pl

Śląska Izba Lekarska z siedzibą w Katowicach
Maciej Hamankiewicz
ul. Grażyńskiego 49 A
40-126 Katowice
tel. +48 (32) 203-65-47 do 48
fax wew. 309
http://www.izba-lekarska.org.pl
e-mail sekretariat@izba-lekarska.org.pl
http://www.katowice.oil.org.pl

Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
Marek Jodłowski
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce
tel. +48 (41) 362-13-81
fax +48 (41) 363-15-00
http://www.kielce.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Jerzy Friediger
ul. Krupnicza 11 A
31-123 Kraków
tel. +48 (12) 429-21-41, 430-07-66, 430-07-72
fax +48 (12) 422-57-55
http://www.oilkrakow.org.pl
http://www.krakow.oil.org.pl

Lubelska Izba Lekarska w Lublinie
Andrzej Ciołko
ul. Chmielna 4
20-079 Lublin
tel./fax +48 (81) 536-04-50
http://www.oil.lublin.pl
http://www.lublin.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
Grzegorz Krzyżanowski
ul. Czerwona 3
93-005 Łódź
tel. +48 (42) 683-17-91
fax +48 (42) 683-13-78
http://www.oil.lodz.pl
http://www.lodz.oil.org.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
Leszek Dudziński
ul. Żołnierska 16
10-560 Olsztyn
tel. +48 (89) 534-44-83
tel./fax +48 (89) 523-60-61
http://www.owmil.olsztyn.pl/
http://www.olsztyn.oil.org.pl
Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
Jerzy Jakubiszyn
ul. Grunwaldzka 23
45-054 Opole
tel. +48 (77) 454-59-39
fax +48 (77) 454-67-09
http://www.opole.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
Paweł Sobieski
ul. Kościuszki 8
09- 402 Płock
tel.+48 (24) 262-64-24
tel./fax +48 (24) 264-56-46
http://www.plock.oil.org.pl

Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
Piotr Stryczyński
ul. Nowowiejskiego 51
61-734 Poznań
tel. +48 (61) 852-58-60, 851-87-66
fax. +48 (61) 851-87-62
http://www.wil.org.pl/
http://www.poznan.oil.org.pl
Delegatura WIL w Lesznie
Delegatura WIL w Pile

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
Janusz Hejda
ul. Reformacka 10
35-026 Rzeszów
tel. +48 (17) 85-358-37
fax+48 (17) 85-394-31
oilrz@pro.onet.pl
http://www.rzeszow.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
Krzysztof Kozak
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin
tel. +48 (91) 487-49-36, 487-48-98
tel. +48 (91) 487-49-60
fax +48 (91) 487-49-60
http://www.szczecin.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
Jacek Stanula
ul. Mościckiego 14
33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 626-25-57
tel./fax +48 (14) 621-51-83
http://www.tarnow.oil.org.pl

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu
Maciej Czerwiński
ul. Chopina 20
87-100 Toruń
tel. +48 (56) 655-41-61
fax +48 (56) 655-41-60
http://www.torun.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Andrzej Włodarczyk
ul. Grójecka 65A
02-094 Warszawa
tel. +48 (22) 822-18-84, 822-96-09, 822-96-01
fax +48 (22) 822-02-83, 822-12-48
http://www.warszawa.oil.org.pl

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
Andrzej Wojnar
ul. Matejki 6
50-333 Wrocław
tel. +48 (71) 322-50-56, 322-50-57
fax +48 (71) 322-48-44 57
fax +48 (71) 322 48 44
http://www.dilnet.wroc.pl
http://www.bip.dilnet.wroc.pl
http://www.wroclaw.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
Mariusz Witczak
ul. Braniborska 17
65-273 Zielona Góra
tel. +48 (68) 320-79-00
fax +48 (68) 320-78-15
http://www.zielona-gora.oil.org.pl

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
Marian Brocki
ul. Koszykowa 78 128
00-909 Warszawa
tel. +48 (22) 621-12-11, 621-04-93
tel. MON 84-56-75, tel./fax MON 84-55-80
http://www.wil.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie
Marek Janus
ul. Orzechowa 40
75-667 Koszalin
tel. +48 (94) 346-73-60
fax +48 (94) 346-73-63
http://www.oil.koszalin.pl/
http://www.koszalin.oil.org.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Zbigniew Brzezin
ul. Waszyngtona 42
42-200 Częstochowa
tel./fax +48 (34) 324-76-19
http://www.czestochowa.oil.org.pl

Prawo dla specjalisty