statystyki

Podatki

działy specjalne produkcji rolnej

wróć do działu: Podatki »

Są to określone rodzaje upraw i produkcji, które stanowią jedno ze źródeł przychodów, od którego należy zapłacić należny podatek dochodowy. Wśród upraw i produkcji uznawanych za działy specjalne produkcji rolnej znalazły się: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Za działy specjalne produkcji rolnej nie są uznawane uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A to oznacza, że dochody z działalności rolniczej niestanowiącej działów specjalnych produkcji rolnej nie podlegają opodatkowaniu. Jeśli ktoś np. hoduje mniej niż 5 krów, nie prowadzi działów specjalnych produkcji rolnej. Co więcej, wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, jeśli nie stanowią one działów specjalnych produkcji rolnej.

Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie stosowało się do przychodów z działalności rolniczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to działów specjalnych produkcji rolnej. W tym ostatnim przypadku uzyskane dochody będą zawsze opodatkowane. Działem specjalnym będzie m.in. wytwarzanie produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (czyli naturalnym) z własnych upraw, w tym również produkcja warzywnicza (gruntowa, szklarniowa, pod folią) i sadownicza. Poza zakres działalności rolniczej nie będą też wykraczały takie czynności, jak: poddanie produktów suszeniu, jeśli oczywiście produkty te pozostaną nadal w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Okazuje się bowiem, że użycie specjalistycznych maszyn i urządzeń czy też poddanie czynnikom naturalnym powodującym ususzenie produktów pochodzących wyłącznie z własnych upraw pozostaje bez znaczenia przy kwalifikowaniu tego rodzaju działań do czynności rolniczej.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Nie zawsze hodowla czy chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających ustalonych wartości nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej. Będzie tak np. w przypadku hodowli koni. W tym przypadku każda hodowla koni stanowi dział specjalny produkcji rolnej będący odrębnym źródłem przychodów, na co zwrócił uwagę m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 marca 2001 r. (sygn. akt I Sa/Gd 1943/98).

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prawo dla specjalisty