statystyki

Medycyna

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

wróć do działu: Medycyna »

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia – płatnik zajmujący się finansowaniem świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez świadczeniodawców posiadających tzw. kontrakty na wykonywanie usług zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych w funduszu.Fundusz składa się z:

 • - centrali z siedzibą w Warszawie,
 • - 16 oddziałów wojewódzkich tworzonych zgodnie z podziałem terytorialnym państwa. W oddziałach wojewódzkich mogą być tworzone placówki terenowe (tzw. delegatury).

Środki funduszu

Fundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z:

 • - należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • - odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • - darowizn i zapisów,
 • - środków przekazanych na realizację zadań zleconych,
 • - dotacji,
 • - środków uzyskanych z tytułu roszczeń regresowych,
 • - przychodów z lokat,
 • - kredytów i pożyczek.

W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne fundusz działa w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, czyli wzajemnym świadczeniu usług zdrowotnych na rzecz innych obywateli Unii Europejskiej.

Zadania NFZ

Do zakresu działań funduszu należy również:

 • - określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • - przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie,
 • - finansowanie świadczeń medycznych udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
 • - opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych,
 • - wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez Ministra Zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych,
 • - monitorowanie ordynacji lekarskich,
 • - promocja zdrowia,
 • - prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w celu potwierdzenia prawa pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, gromadzenia danych o ubezpieczonych w funduszu, wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności oraz rozliczania kosztów usług zdrowotnych,
 • - prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia.

NFZ nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może być właścicielem zakładów opieki zdrowotnej oraz nie może posiadać w jakiejkolwiek formie praw własności w stosunku do podmiotów prowadzących placówki medyczne.

Organy NFZ

Organami NFZ są:

 • - rada funduszu,
 • - prezes funduszu,
 • - rady oddziałów wojewódzkich funduszu,
 • - dyrektorzy oddziałów regionalnych funduszu.

Rada funduszu składa się z dziewięciu osób powoływanych przez premiera, przy czym:

 • - 1 członka powołuje rzecznik praw obywatelskich,
 • - 2 członków powołuje Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 • - 1 członka powołuje samorządowa Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • - 1 członka powołuje Minister Zdrowia,
 • - 1 członka wskazuje Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • - 1 członka wskazuje wspólnie Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw Wewnętrznych.

Kadencja członków rady trwa 5 lat. Członkiem rady może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • - nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • - posiada wyższe wykształcenie,
 • - posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonywania obowiązków członka rady,
 • - posiada uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Zakaz łączenia stanowisk

Członkowie rady funduszu nie mogą być jednocześnie:

- pracownikami NFZ,
- świadczeniodawcami,
- właścicielami zakładów opieki zdrowotnej, ich pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami,
- członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły placówki opieki zdrowotnej,
- członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
- właścicielami aptek, hurtowni farmaceutycznych lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne,
- właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, apteki, hurtownie farmaceutyczne lub podmiotów zajmujących się wytwarzaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadania rady NFZ

Rada funduszu ma do wykonania określone zadania, należy do nich m.in.:

 • - kontrolowanie bieżącej działalności NFZ,
 • - uchwalanie planu prac funduszu na dany rok oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych,
 • - opiniowanie projektu planu finansowego NFZ na dany rok, systemu wynagradzania pracowników funduszu,
 • - przyjmowanie sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz okresowych i rocznych sprawozdań NFZ,
 • - wnioskowanie do prezesa funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub ich realizację,
 • - powoływanie i odwoływanie prezesa NFZ oraz jego zastępców.

Odwołanie członków rady NFZ

Członków rady odwołuje premier w przypadku:

 • - rezygnacji ze stanowiska,
 • - utraty zdolności do pełnienia powierzonych mu obowiązków w radzie na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
 • - nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady,
 • - prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

W przypadku odwołania lub śmierci członka rady przed upływem jego kadencji premier powołuje nowego członka na okres do końca trwania kadencji rady.

Prezes NFZ

Prezes NFZ jest kolejnym organem funduszu. Kieruje on działalnością funduszu. Prezesa powołuje i odwołuje rada funduszu na wniosek Ministra Zdrowia. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ustawowych rada może odwołać prezesa bez wniosku. Musi jednak przedstawić Ministrowi Zdrowia pisemne uzasadnienie tej decyzji. Do zakresu działania prezesa NFZ należy w szczególności:

 • - prowadzenie gospodarki finansowej funduszu,
 • - zaciąganie, w imieniu NFZ, zobowiązań, w tym pożyczek i kredytów,
 • - przygotowywanie i przedstawianie radzie funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów,
 • - opracowywanie projektu planu finansowego funduszu na podstawie projektów planu finansowych oddziałów wojewódzkich funduszu,
 • - sporządzanie rocznego planu finansowego NFZ,
 • - przygotowywanie projektu planu pracy funduszu,
 • - realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy NFZ,
 • - sporządzanie projektu rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na następny rok,
 • - sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności funduszu,
 • - przedstawienie radzie funduszu projektu systemu wynagradzania pracowników NFZ,
 • - powoływanie i odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego, po zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego funduszu,
 • - wykonywanie uchwał rady funduszu,
 • - nadzór nad realizacją zadań oddziałów regionalnych NFZ,
 • - koordynowanie współpracy NFZ m.in. z organami administracji rządowej, instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia oraz samorządami zawodów medycznych.

W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności sprawowania funkcji, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, prezesa NFZ zastępuje, na podstawie pisemnego upoważnienia, jeden z jego zastępców. W przypadku śmierci osoby pełniącej funkcję prezesa lub niemożności udzielenia przez niego takiego upoważnienia – wystawia je Rada funduszu.Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy 3 zastępców.

NAPISZ DO
NFZ
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel. (22) 572 60 00
572 63 33

Prezesem NFZ oraz jego zastępcą może zostać osoba, która:

 • - posiada wyższe wykształcenie,
 • - posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
 • - nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

Jednocześnie nie mogą oni być:

 • - członkami rady funduszu i rady oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • - pracownikami oddziałów regionalnych NFZ,
 • - świadczeniodawcami,
 • - właścicielami zakładów opieki zdrowotnej, ich pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami,
 • - właścicielami lub pracownikami aptek, hurtowni farmaceutycznych lub podmiotów wytwarzających produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 • - członkami organów lub pracownikami organów tworzących placówki medyczne,
 • - członkami organów lub pracownikami jednostek samorządów terytorialnych,
 • - członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności gospodarczej,
 • - właścicielami akcji lub udziałów aptek, hurtowni farmaceutycznych lub podmiotów wytwarzających produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz zakładów opieki zdrowotnej,
 • - właścicielami w spółkach handlowych mających więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek.

Prezes NFZ ma również zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Dominika Sikora

Podstawa prawna

 • - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca do 30.09.2006 r.
 • - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca od 01.10.2006 r., tekst uwzględnia zmiany z Dziennika Ustaw nr 104 z 2006 r..
 • - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 • - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty