statystyki

Praca

dni wolne od pracy

wróć do działu: Praca »

Dniami wolnymi od pracy są dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Ustawowo wolne od pracy są niedziele i następujące święta:

* 1 stycznia – Nowy Rok,
* 6 stycznia- Święto Trzech Króli
* pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
* drugi dzień Wielkiej Nocy,
* 1 maja – Święto Państwowe,
* 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
* dzień Bożego Ciała,
* 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
* 1 listopada – Wszystkich Świętych,
* 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
* 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
* 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Praca w niedziele i święta jest niedozwolona. Jednak przepisy określają katalog przypadków, w których dopuszczalne jest świadczenie pracy w tych dniach, np. w transporcie i komunikacji, przy pracy zmianowej. Pracownikowi wykonującemu pracę w takich dniach jest ona rekompensowana za pomocą dni wolnych lub specjalnego dodatku pieniężnego (dodatek przysługuje w razie nieudzielenia dnia wolnego w określonym terminie).

Za święto przypadające w sobotę pracodawca ma obowiązek udzielenia dnia wolnego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego leży w obowiązkach pracodawcy również w przypadku, gdy święto przypadnie w innym wolnym od pracy dniu, wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
Pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę, która dla danego pracownika jest dniem wolnym od pracy oraz gdy święto wypada w dzień dla pracownika pracujący.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Praca weekendowa jest to system czasu pracy, w którym pracownik świadczy pracę tylko w piątki, soboty, niedziele i święta. Można go wprowadzić tylko na pisemny wniosek pracownika. W takim przypadku nie stosuje się przepisów ograniczających pracę w niedziele i święta.

4 KROKI Jak obliczyć wymiar czasu pracy, gdy święto przypada w dniu roboczym
W firmie obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. Ustalamy wymiar czasu pracy w maju 2016 r. (limit godzin do przepracowania w tym okresie), w którym przypadają następujące święta:

* 1 maja – Święto Państwowe (niedziela),
* 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (wtorek),
* 26 maja – Boże Ciało (czwartek).

Krok 1
Ustal liczbę godzin pracy w pełnych tygodniach. W maju 2016 r. wypadała 4 pełne tygodnie: 4 x 40 godz. = 160 godz.
Krok 2
Oblicz ilość godzin do przepracowania w dniach pozostałych do końca okresu rozliczeniowego. W maju 2016 r. jest to liczba: 2 x 8 godz. = 16 godz.
Krok 3
Zsumuj liczbę godzin do przepracowania w okresie rozliczeniowym. W maju 2016 r. wynosi ona: 160 godz. + 16 godz. = 176 godz.
Krok 4
Odejmij od otrzymanej liczby godzin święta przypadające w innym dniu niż niedziela. W maju 2016 r. liczbę tę należy pomniejszyć o: 176 godz. – 8 godz. (3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, wtorek) – 8 godz. (26 maja, Boże Ciało, czwartek) = 160 godz. Wymiar czasu pracy w maju 2016 r. wynosi więc 160 godzin. Natomiast nie pomniejszy się go o święto państwowe 1 maja, ponieważ przypadało ono w niedzielę.

Iwona Sawicka

Podstawa prawna
* Art. 151 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 231, poz. 1965).
* Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. nr 26, poz. 235).

Prawo dla specjalisty