Regulamin korzystania z usług elektronicznych dla Wydawnictwa "Gazeta Prawna"


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawnictwo "Gazeta Prawna" należące do INFOR Biznes Sp. z o.o., warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Zamawiając usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Wydawnictwo Gazeta Prawna, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§2
Użyte w tym regulaminie określenia należy rozumieć następująco

 1. "Usługodawca" to Wydawnictwo "Gazeta Prawna" należące do INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 20570;
 2. "Usługobiorca" to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 3. "Biuletyn" to periodyczny serwis informacyjny przesyłany pocztą elektroniczną. Biuletyn, który jest udostępniany w ramach oferty bezpłatnej może zawierać informacje o ofertach specjalnych lub promocjach;
 4. "Identyfikator" to ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika;
 5. "Hasło" to ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi;
 6. "Rejestracja" to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;
 7. "Abonament" to opłata wnoszona z góry przez usługobiorcę na rzecz usługodawcy, w formie przewidzianej w opisie usługi, za okres korzystania z tej usługi w określonym czasie;
 8. "Sklep internetowy" to witryna internetowa o adresie www.sklep.infor.pl, umożliwiająca użytkownikom składanie zamówień na oferowane przez nią produkty i usługi, a także - w przypadku zarejestrowanych klientów - modyfikowanie przekazanych informacji, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

Rozdział II
Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia


§3
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionych biuletynów oraz wiadomości e-mail na podany przez usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej.
 2. Biuletyny - zarówno te wchodzące w skład oferty płatnej, jak te bezpłatne - są przesyłane do użytkowników zgodnie z częstotliwością określoną w opisie usługi.
 3. Zamówienie biuletynu bezpłatnego wiąże się z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty promocyjne usługodawcy.
 4. W przypadku biuletynu bezpłatnego, treści reklamowe nie przekraczają 20 proc. jego powierzchni.
 5. Dodatkowe przesyłki zawierające oferty handlowe partnerów usługodawcy i informacje o organizowanych przez nich promocjach mogą być kierowane wyłącznie do tych odbiorców, którzy wyrazili uprzednio zgodę na ich przyjmowanie.
 6. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym.
 7. W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach organizowanych przez partnerów usługodawcy przesyłka zawiera oznaczenie, że została przesłana przez usługodawcę na zlecenie partnera.
 8. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 9. Każda przesyłka dystrybuowana przez usługodawcę zawiera:
  1. informację o nadawcy przesyłki,
  2. wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki
  3. informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu, na który powinny być przesyłane biuletyny lub wiadomości).

§4
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

 1. Usługi świadczone poprzez internetową witrynę GazetaPrawna.pl polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych Gazety Prawnej. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym.
 2. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne. Usługą płatną jest eGP - pełne wydanie Gazety Prawnej w Internecie.
 3. Dostęp do pełnego wydania Gazety Prawnej w Internecie (eGP) przysługuje wyłącznie odbiorcom, którzy wykupili abonament na korzystanie z tej usługi. Uprawniony odbiorca uzyskuje dostęp do zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w okna logowania umieszczone na witrynie www.GazetaPrawna.pl.
 4. Hasło uprawnia do uruchomienia eGP na jednym komputerze. Udostępnienie hasła osobom nieuprawnionym może uniemożliwić korzystanie z pełnego wydania Gazety Prawnej w Internecie.
 5. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej GazetaPrawna.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§5
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

 1. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego usługobiorcy lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi -usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez usługobiorcę lub przekazania przez niego brakujących informacji.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny GazetaPrawna.pl i w rozsyłaniu biuletynów poczty elektronicznej. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

Rozdział III
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


§6

 1. Złożenie zamówienia na usługę świadczoną przez pocztę elektroniczną lub/i witrynę internetową następuje przez wypełnienie i odesłanie formularza udostępnionego na witrynie www.GazetaPrawna.pl lub w sklepie internetowym www.sklep.infor.pl. Zamówienie może zostać złożone również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres - zgodnie z warunkami określonymi przez usługodawcę dla danej usługi.
 2. Usługa płatna zostaje udostępniona w pełnym zakresie po udokumentowaniu przez usługobiorcę wpłaty za usługę. Hasło i identyfikator są wysyłane pocztą elektroniczną w terminach podanych w opisie usługi. Przesłanie informacji zwrotnej zawierającej identyfikator i hasło dostępu do usługi możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane przekazane usługodawcy przez usługobiorcę są poprawne.
 3. Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi na adres podany w opisie tej usługi lub poprzez samodzielną modyfikację danych przechowywanych przez usługodawcę (o ile usługodawca udostępnia odpowiedni mechanizm).

Rozdział IV
Postępowanie reklamacyjne


§7

 1. Usługodawca udostępnia na stronie zawierającej opis usługi adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Usługodawca może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi.
 2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 48 godzin liczonych od momentu otrzymania przez usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 72 godzin (uwzględniając w obu przypadkach dni robocze).

PAP

Zamieszczone na stronach internetowych portalu gazetaprawna.pl materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez INFOR Biznes sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Prawo na co dzień

reklama