f Infor Biznes - specyfikacja form reklamowych
Infor Biznes - logo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze zasady określają warunki i zasady zamieszczania reklam w serwisach internetowych (gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl), których wydawcą jest Infor PL S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Zleceniobiorcą.
 2. Zleceniodawcą w dalszej części Warunków nazywamy podmiot zlecający reklamę.
 3. Podstawą zamieszczenia reklamy w serwisach internetowych przez Zleceniobiorcę jest zlecenie reklamowe złożone przez Zleceniodawcę.
 4. Warunki zamieszczenia reklam określone są w zleceniach reklamowych oraz niniejszych ogólnych warunkach, zwanych dalej Warunkami.
 5. Rozliczenie kampanii odbywa się na podstawie statystyk klienta. Maksymalna, dopuszczalna różnica między statystykami klienta i wydawcy to 10%.
  Jeżeli klient nie posiada własnego systemu mierzącego, rozliczenie kampanii następuje po statystykach wydawcy, które są dostępne dla klienta, do wglądu.

Wymagania szczegółowe

 1. Złożenie zlecenia reklamowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków zamieszczania reklam.
 2. Zlecenie reklamowe Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć w formie pisemnej faksem lub drogą mailową (jako potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji):
  • mailing, kreacje standardowe – najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym startem kampanii
  • kreacje niestandardowe, rich media, serwisy dedykowane, artykuły sponsorowane – najpóźniej 21 dni roboczych przed planowanym startem kampanii
 3. Poprawne materiały reklamowe Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć drogą elektroniczną:
  • mailingi, kreacje standardowe – najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym startem kampanii
  • artykuły sponsorowane – najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym startem kampanii
  • kreacje niestandardowe, rich media, serwisy dedykowane – najpóźniej 16 dni roboczych przed planowanym startem kampanii
 4. Wszystkie formy reklamowe przeznaczone do emisji na stronach Infor PL S.A. powinny spełniać warunki specyfikacji technicznej dla form reklamowych.
 5. W przypadku nie dostarczenia poprawnych materiałów reklamowych określonych w zleceniu przyjmuje się, że zlecenie zostało wykonane.
 6. Zleceniobiorca weryfikuje materiały reklamowe pod kątem ich zgodności ze specyfikacją techniczną i w przypadku niezgodności może nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać emisje. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów ze specyfikacją, reklamodawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnych ze specyfikacją Infor PL S.A.
 7. Wyświetlenie reklamy na stronach serwisów nie oznacza, że Infor PL S.A. stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacja techniczną.
 8. Niezależnie od treści zawartego zlecenia, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy, jeżeli dostarczone materiały zdaniem Zleceniobiorcy nie spełniają parametrów technicznych stanowiących integralną część niniejszych Warunków.
 9. Zleceniobiorca ma prawo odmówić emisji reklam, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem serwisu internetowego lub ze względu na niestosowny lub szkodliwy charakter materiałów reklamowych. Rezerwuje sobie też prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników serwisów internetowych. Ponadto Zleceniodawca ma prawo odmówić publikacji reklamy jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, narusza obowiązujące przepisy.
 10. O odmowie publikacji reklamy Zleceniobiorca powiadomi pisemnie Zleceniodawcę, nie później niż 2 dni robocze od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów.
 11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w emisji kampanii spowodowane nie dostarczeniem przez Zleceniodawcę materiałów zgodnych ze specyfikacją w przewidzianym terminie.
 12. Rezygnacja ze zlecenia w terminie późniejszym niż:
  • na 2 dni robocze przed emisją kreacji standardowych/mailingów
  • na 7 dni roboczych przed emisją artykułu sponsorowanego, kreacji niestandardowych, rich media, serwisów dedykowanych uprawnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kwotą w wysokości 100% uzgodnionej należności za reklamę

Ogólne wymagania form reklamowych
Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamowych emitowanych przez Infor PL S.A. Dodatkowo należy przestrzegać specyfikacji technicznej każdej z form reklamowych dostępnej w poniższej specyfikacji.

 1. Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane zgodnie z następującym schematem: reklamodawca/nazwa_kampanii_rozmiar.rozszerzenie np.: infor_biznes_160x600.jpg
 2. Nazwy plików mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne bez polskich liter.
 3. Niedozwolona jest implementacja mechanizmów śledzących interakcję użytkownika.
 4. Niedozwolona jest zmiana lub odczyt cookie.
 5. Materiał reklamowy nie może powodować występowania błędów.
 6. Materiał reklamowy nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlany.
 7. Dźwięki w reklamach:
  • dźwięk w reklamach może być odtwarzany jedynie po akcji wykonanej przez użytkownika (kliknięcie).
  • jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierać możliwość jego włączania i wyłączania.
 8. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługą plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada reklamodawca.
 9. Do jednej kampanii przyjmujemy maksymalnie 5 kreacji.

Typ: Obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików: gif, jpg, png
 2. Szczegółowa specyfikacja każdej z form znajduje się w poniższej specyfikacji.

Typ: html5

 1. Kod serwujący HTML5 po dostarczeniu przez klienta ze względu na swoją różnorodność każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Wydawcę. Wszystkie gotowe materiały reklamowe, konieczne do rozpoczęcia kampanii, muszą być dostarczone nie później niż na 5 dni roboczych przed emisją.
 2. Przewodnik z wytycznymi dla optymalnego przygotowania reklam w technologii HTML5 dostępny TUTAJ
 3. Ogólne działanie kreacji musi być zgodne z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej dla danego formatu. Żaden z jej elementów nie może ingerować w działanie stron wydawcy oraz innych reklam.
 4. Elementy kodu:
  • Elementami kodu kreacji HTML5 są: plik HTML, biblioteki skryptów (JavaScript), pliki z arkuszami stylów o unikalnych nazwach (CSS3), grafiki oraz opcjonalnie elementy jak wideo i rich media. Wszystkie elementy muszą być przesłane w postaci skompresowanego pliku .zip.
  • Wszystkie elementy składowe kodu muszą być hostowane w całości u Partnera np. Doubleclick lub w całości na serwerach Wydawcy.
  • Jeśli waga kreacji (wraz z zaciąganym kodem) jest większa od standardowej (uwzględniając biblioteki JacaScript), klient ponosi standardową dopłatę za przekroczenie wagi kreacji określoną w cenniku
  • Kreacje muszą być przygotowane do emisji w technologii RWD (poprawne działanie przy zmianie rozmiarów kontenera/okna przeglądarki).
  • Kreacje nie mogą korzystać z bibliotek jQuery.
  • Kod musi być zgodny z Friendly iFrame.
  • Kod musi mieć możliwość obsługi zmiennych zliczających akcje kliknięć po stronie systemów emisyjnych Wydawcy (clickTag).
 5. Kreacje HTML5 nie są kompatybilne z przeglądarkami Internet Explorer w wersji 8 oraz wcześniejszymi. Emisja reklam będzie na nich wyłączona.
 6. Wydawca nie dostarcza danych związanych z interakcją użytkownika w obrębie kreacji HTML5. Taka funkcjonalność powinna być zapewniona po stronie kodu kreacji.
 7. Uniwersalnym miejscem pomiaru emisji reklamy jest moment załadowania się pierwszego elementu reklamy.
 8. Dla kreacji rozwijanych, zawierających wideo lub nietypowych Wydawca zastrzega sobie prawo sformułowania dodatkowych wymagań, które muszą spełnić przed emisją.

Formy reklamowe display

Górny slot

Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 750x100 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama o wymiarach 750x100 pikseli, emitowana na górze bądź pod menu strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.

Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
 4. Infor.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 750x100 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x100 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Billboard

BillboardDZ

Double Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 750x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama o wymiarach 750x200 pikseli, emitowana na górze bądź pod menu strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.

Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
 4. Infor.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 750x200 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x200 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Double billboard

Double billboardDZ

Triple Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 750x300 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama o wymiarach 750x300 pikseli, emitowana na górze bądź pod menu strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.

Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
 4. Infor.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 750x300 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x300 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Triple billboard

Triple billboard DZ

Double wideboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 970x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 970x200 pikseli, emitowana na górze bądź pod menu strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.

Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
 4. Infor.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 970x200 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 970x200 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Wideboard

WideboardDZ

Triple wideboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 970x300 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 970x300 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.

Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
 4. Infor.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 970x300 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 970x300 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Gigaboard

GigaboardDZ

Mega double wideboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 1140x300 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 1140x300 pikseli, emitowana na górze bądź pod menu strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 1140x300 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 1140x300 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Megaboard Megaboard

Megaboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5/VIDEO 60 /120 KB

Rozmiar: 1140x600 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 1140x600 pikseli, emitowana na górze bądź pod menu strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 1140x600 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 1140x600 px
 3. Maksymalna waga: 120KB
Double megaboard
Double megaboard

Multiscreening

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG: 160 KB/ HTML 210 KB

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5

Rozmiar: 1920x1080pxForma reklamowa składająca się z billboardu, double billboardu, triple billboardu, wideboardu lub gigaboardu oraz tapety.
Format dostępny na gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl, infor.pl.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest halfpage.

Prosimy o sprawdzenie specyfikacji technicznej górnych formatów reklamowych (billboard, double billboard, triple billboard, wideboard, gigaboard) oraz tapety.

Każdy z serwisów ma inna budowę. Przy tworzeniu tapety należy uwzględnić szerokość zawartości kontentu a także pole ochronne w postaci statycznej górnej belki. Szerokość kontentu dla serwisów wynosi:
-gazetaprawna.pl - 1176 px
-dziennik.pl - 1176 px
-forsal.pl - 1176 px
-infor.pl - 1200 px

Pole ochronne belki o wysokości:
-dziennik.pl: 200 px
-forsal.pl: 250 px
-gazetaprawna.pl: 300 px
-infor.pl: 113 px

Screening szablon

Prawa kolumna

Navibox: 300x250

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 300x250 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama o wymiarach 300x250 pikseli, emitowana w prawej szpalcie strony oraz pod artykułem (dziennik, forsal).

Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl (z wyjątkiem strony głównej)
 3. Gazetaprawna.pl (z wyjątkiem strony głównej)
 4. Infor.pl (z wyjątkiem strony głównej)
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Rectangle

Halfpage: 300x600

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 300x600 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama o wymiarach 300x600 pikseli, emitowana w prawej szpalcie strony.

Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl (z wyjątkiem strony głównej)
 3. Gazetaprawna.pl (z wyjątkiem strony głównej)
 4. Infor.pl (z wyjątkiem strony głównej)
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x600 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 300x600 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Halfpage

Belki i panele

Main Branding

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG: 150 KB

Rozmiar: 1920x100px / 1920x450px / 1920x50px

Format pliku: JPGRozwijany format reklamowy umieszczony w górnej części serwisów, nad belką nawigacyjną. Składa się z trzech elementów w formacie JPG: belki podstawowej (1920x100px), kreacji po rozwinięciu (1920x450px) oraz kreacji skrolującej (1920x50px).

Do każdej kreacji należy dołączyć dwa oddzielne pliki JPG: buttony „ROZWIŃ” oraz „ZWIŃ” w rozmiarze 152x42px.

Tworząc kreację reklamową należy pamiętać o zachowaniu obszaru ochronnego po obu stronach kreacji.
Buttony „ROZWIŃ” oraz „ZWIŃ” będą osadzone przez wydawcę w prawym dolnym rogu kreacji.
Na kreacji nie może być umieszczony nr telefonu, adres strony WWW, opis sponsor serwisu, sponsor dnia, partner serwisu.

Szczegółowe rozmieszczenie elementów kreacji przedstawiają schematy. Błękitne pole (1180px) to obszar głównego przekazu reklamowego. Szary obszar to tzw. pole ochronne które może nie być widoczne dla użytkowników z małymi rozdzielczościami, ten obszar powinien stanowić tło/wypełnienie kreacji.

Format dostępny na gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl, infor.pl.

Belka expand mala
Belka expand duza

Panel 300

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 60 / 120 KB

Rozmiar: 1140x300 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formacie 1140x300. Może mieć postać statyczną lub animowaną.

Emisja (Wyłącznie strony główne):

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
 4. Infor.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle dostępny tylko na stronie głównej.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 1140x300 px
 3. Maksymalna waga: 60 KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 1140x300 px
 3. Maksymalna waga: 120 KB

Panel

Panel 600

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 60 / 120 KB

Rozmiar: 1140x600 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formacie 1140x600. Może mieć postać statyczną lub animowaną.

Emisja (Wyłącznie strony główne):

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
 4. Infor.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle dostępny tylko na stronie głównej.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 1140x600 px
 3. Maksymalna waga: 60 KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 1140x600 px
 3. Maksymalna waga: 120 KB

Panel600 Panel600

Bannery w treści artykułu

Banner w artykule

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 50 /100 KB

Rozmiar: 650x200, 750x100, 750x200 - w 3 miejscach

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5


Banner wyświetlany pod leadem w artykule. Może mieć postać statyczną lub animowaną.

Emisja (Wyłącznie artykuły):

 1. dziennik.pl
 2. gazetaprawna.pl
 3. forsal.pl
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ obrazek:

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 650x200 px
 3. Maksymalna waga: 50 KB

Typ HTML5:

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 650x200 px
 3. Maksymalna waga: 100 KB
Bannery w artykule

Kreacje video

Video w artykule (Out-Stream)

Dane techniczne

Maksymalna waga VIDEO: 5 MB

Rozdzielczość: min. 640x480 px, max. 1920x1080

Proporcje: 16:9

Format pliku: mov, mp4, mpeg

Długość filmu: do 30 sekund

Kodek: każdy, z wyjątkiem: ProRes 4444, HDV 720p60, Go2 Spotkanie 3 i 4, ER AAC LD, redCodeVideo Out-Stream to reklama video wyświetlana w treści artykułu, po emisji miejsce reklamowe znika.
Format dostępny na gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl (z wyjątkiem SG), infor.pl.


Pre-roll (In-Stream)

Dane techniczne

Format: mp4

Kodek video: H.264

Kodek audio: AAC

Bitrate video: min. 1500 kbps, zalecane 3000 kbps

Bitrate audio: 192 kbps

Kanały audio: zalecane 2

Rozdzielczość: min. 1280x720, zalecane 1920x1080

Aspect ratio: 16 : 9

FPS: min. 25 kl/s, zalecane 60 kl/s

Długość filmu: 15 lub 30 sekund

Maksymalna waga: 30 MB


W przypadku kodów:
Kody zgodne z VAST 3.0 lub 4.0 wspierające komunikację SSL (https)Video In-Stream to reklama video wyświetlana w playerze z redakcyjnym kontenetem video. Pre-roll jest wyświetlany przed video redakcyjnym, a po jego zakończeniu emituje się video redakcyjne.
Format dostępny na gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl.


Formaty reklamowe dedykowane pod mobile

Mobile rectangle

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 300x250 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 300x250 pikseli, emitowana po środku strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.

Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
 4. Infor.pl


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Rectangle

Mobile halfpage

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG: 50 KB

Rozmiar: 300x600 px

Format pliku: GIF, JPG, PNGReklama w formie prostokąta o wymiarach 300x600 pikseli emitowana pośrodku strony.

Emisja:

 1. Dziennik.pl
 2. Forsal.pl
 3. Gazetaprawna.pl
 4. Infor.pl

Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x600 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Halfpage mobile

Sticky Ad

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG 40 KB

Rozmiar: 320x50 px

Format pliku: GIF, JPG, PNGSticky Ad ma postać belki przyklejonej do dolnej części ekranu, która podąża za użytkownikiem w trakcie przeglądania strony. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk X do zamknięcia kreacji.
Występuje na wszystkich serwisach, tylko na mobile.
Kreacja ustawiana domyślnie z cappingiem 1.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 320x50 px
 3. Maksymalna waga: 40KB

sticky

Artykuły i content marketing

Artykuł partnerski / sponsorowany

Dane techniczne

Liczba znaków ze spacjami: 5000

Liczba znaków w tytule: do 40

Treść artykułu: powinna nawiązywać do tematyki serwisuTreść artykułu należy dostarczy w pliku tekstowym (.txt) lub MS Word (.docx), zaś formy graficzne w plikach jpg/gif.


Jeśli artykuł zawiera linki, należy je osadzić w pliku tekstowym lub MS Word.

Linkowanie w artykułach zamieszczamy wyłącznie z atrybutem "nofollow".


W momencie zakończenia prac nad zleconymi tekstami, a brakiem emisji w ciągu 30 dni, wynikających z winy klienta, Grupa Infor Biznes ma prawo zafakturować 50% wartości zlecenia.


Artykuł może zawierać do 3 grafik.
Waga jednej grafiki do 50 kb
Format grafik: .jpg lub .png

Artykuły partnerskie/sponsorowane mogą zawierać:

 • galerię zdjęć
 • video (klienta lub dedykowaną „setkę”)
 • quiz
 • info lub video grafikę
 • mogą też zawierać słowa (max 5), które będą linkowały do LP/strony klienta lub zawierać link pod artykułem


Artykuły partnerskie i sponsorowane mogą być promowane boxem na stronie głównej serwisu przez okres do 7 dni.
Boxy promujące artykuł osadzane są w modułach redakcyjnych umieszczonych na stałe na serwisie.
Poniżej wizualizacje takich promocji:

Serwis "dziennik.pl"


Serwis "forsal.pl"

Artykuł sponsorowany

Moduł partnerski / sponsorowany


Moduł partnerski/sponsorowany to bloczek składający się z kilku artykułów powiązanych ze sobą wspólnym tematem lub wydarzeniem (np. konferencja).


Serwis www.dziennik.pl:

 • moduł 3-elementowy umiejscowiony jest na stronie głównej serwisu nad modułem „Polecamy”
 • ma edytowalny tytuł, który może linkować do dowolnego elementu (serwis, osobny LP, pdf)
 • moduły jest responsywny (desktop + mobile) • moduł 4-elementowy umiejscowiony jest na stronie głównej serwisu pod modułem „Technologie”
 • ma edytowalny tytuł, który może linkować do dowolnego elementu (serwis, osobny LP, pdf)
 • możliwość dodania oznaczenia moduł partnerski lub sponsorowany oraz możliwość dodania logotypu partnera (tylko w wersji desktop, do 3 logotypów)
 • moduły jest responsywny (desktop + mobile)Serwis www.forsal.pl:

 • moduł 5-elementowy, umiejscowiony jest na stronie głównej serwisu, pozycjonowanie modułu, zależne od treści jakie mają się w nim znaleźć, każdorazowo do uzgodnienia z redakcją serwisu,
 • ma edytowalny tytuł, który może linkować do dowolnego elementu (serwis, osobny LP, pdf)
 • możliwość dodania oznaczenia moduł partnerski lub sponsorowany oraz możliwość dodania logotypu partnera (tylko w wersji desktop, do 3 logotypów)
 • moduły jest responsywny (desktop + mobile) • moduł 7-elementowy, umiejscowiony jest na stronie głównej serwisu, pozycjonowanie modułu, zależne od treści jakie mają się w nim znaleźć, każdorazowo do uzgodnienia z redakcją serwisu,
 • ma edytowalny tytuł, który może linkować do dowolnego elementu (serwis, osobny LP, pdf)
 • możliwość dodania oznaczenia moduł partnerski lub sponsorowany oraz możliwość dodania logotypu partnera (tylko w wersji desktop, do 3 logotypów)
 • moduły jest responsywny (desktop + mobile)
Serwis www.gazetaprawna.pl:

 • moduł może składać się z 4, 6 lub 8 elementów, pozycjonowanie modułu, zależne od treści jakie mają się w nim znaleźć, każdorazowo do uzgodnienia z redakcją serwisu,
 • ma edytowalny tytuł, który może linkować do dowolnego elementu (serwis, osobny LP, pdf)
 • możliwość dodania oznaczenia moduł partnerski lub sponsorowany
 • możliwość zamieszczenia pod modułem belki z logotypami partnerów
 • moduły jest responsywny (desktop + mobile)Newsletter

Dane techniczne

Dopuszczalne formaty plików: GIF, JPG, PNG

Rozmiar: gazetaprawna.pl / forsal.pl / infor.pl : 750x200

Maksymalna waga: 30 KBNewsletter

Mailing reklamowy

Dane techniczne

Wymagane kodowanie: UTF-8

Język kreacji HTML5

Maksymalna waga całego mailingu: 100 KBDo wysyłanego mailingu (oprócz treści) konieczne jest dostarczenie następujących informacji:

 1. dane reklamodawcy: pełna nazwa, adres
 2. temat e-maila
 3. nazwa nadawcy e-maila
 4. adresy testowe

Kreacja HTML powinna być przygotowana w następujący sposób:

 1. grafika powinna być umieszczona w katalogu /img
 2. mailing powinien być wykonany w „tabelach” (używając selektora <table> i znaczników cellspacing, cellpadding oraz border z wartościami „0”). Mailing stworzony za pomocą selektorów <div> może nie zostać wyświetlony poprawnie w skrzynce odbiorczej.
 3. style nie mogą być zaciągane z zewnętrznego źródła, muszą być umieszczone w pliku html w kodzie HTML nie mogą być zamieszczone: JavaScript, ramki oraz elementy dynamicznego HTML
 4. w stylach nie można umieszczać grafik, np. tło (niektóre programy wysyłkowe mają problemy z pobieraniem tych grafik)
 5. wszelkie wartości width, height, class, itp. powinny być umieszczone w znacznikach ” ” np. width=”100”, <p class=”style1”>treść</p>
 6. link przekierowujący powinien być w protokole "https"; kreacja powinna być podlinkowana przez klienta
 7. zalecamy aby tytuł mailingu nie był dłuższy niż 60 znaków (ze spacjami)
 8. zalecana szerokość mailingu to 650px

UWAGA: mailing HTML z obrazkami zewnętrznymi, otwarty off-line nie dociągnie obrazków – zostaną puste miejsca. Radzimy jak najrzadziej wykorzystywać dociąganie elementów zewnętrznych.


Po wysłaniu testów mailingu prosimy o akceptację pod względem:

 1. technicznym (poprawności własnych kodów mierzących o ile takie występują)
 2. graficznym (czy test jest taki sam jak kreacja oryginalna)

Po wysłaniu testów mailingu prosimy o akceptację pod względem:

Infor.pl nie gwarantuje poprawnego wyświetlania kreacji HTML we wszystkich klientach oraz systemach pocztowych, szczególnie systemach Lotus I Gmail (Google Mail)


Infor PL S.A. zapewnia realizację oraz monitoring wysyłki.

Za zgodności kreacji z popularnymi systemami pocztowymi dostępnymi na rynku (Outlook Express, Outlook MS, Mozilla Thunderbird), szczególnie systemami Lotus zapewnia producent kreacji.

Skrzynki pocztowe e-mail mogą mieć problemy z poprawnym odczytywaniem styli CSS.

Mailing reklamowy