Infor Biznes - logo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze zasady określają warunki i zasady zamieszczania reklam w serwisach internetowych (gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl), których wydawcą jest Infor PL S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Zleceniobiorcą.
 2. Zleceniodawcą w dalszej części Warunków nazywamy podmiot zlecający reklamę.
 3. Podstawą zamieszczenia reklamy w serwisach internetowych przez Zleceniobiorcę jest zlecenie reklamowe złożone przez Zleceniodawcę.
 4. Warunki zamieszczenia reklam określone są w zleceniach reklamowych oraz niniejszych ogólnych warunkach, zwanych dalej Warunkami.
 5. Rozliczenie kampanii odbywa się na podstawie statystyk klienta. Maksymalna, dopuszczalna różnica między statystykami klienta i wydawcy to 10%.
  Jeżeli klient nie posiada własnego systemu mierzącego, rozliczenie kampanii następuje po statystykach wydawcy, które są dostępne dla klienta, do wglądu.

Wymagania szczegółowe

 1. Złożenie zlecenia reklamowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków zamieszczania reklam.
 2. Zlecenie reklamowe Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć w formie pisemnej faksem lub drogą mailową (jako potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji):
  • mailing, kreacje standardowe – najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym startem kampanii
  • kreacje niestandardowe, rich media, serwisy dedykowane, artykuły sponsorowane – najpóźniej 21 dni roboczych przed planowanym startem kampanii
 3. Poprawne materiały reklamowe Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć drogą elektroniczną:
  • mailingi, kreacje standardowe – najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym startem kampanii
  • artykuły sponsorowane – najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym startem kampanii
  • kreacje niestandardowe, rich media, serwisy dedykowane – najpóźniej 16 dni roboczych przed planowanym startem kampanii
 4. Wszystkie formy reklamowe przeznaczone do emisji na stronach Infor PL S.A. powinny spełniać warunki specyfikacji technicznej dla form reklamowych.
 5. W przypadku nie dostarczenia poprawnych materiałów reklamowych określonych w zleceniu przyjmuje się, że zlecenie zostało wykonane.
 6. Zleceniobiorca weryfikuje materiały reklamowe pod kątem ich zgodności ze specyfikacją techniczną i w przypadku niezgodności może nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać emisje. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów ze specyfikacją, reklamodawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnych ze specyfikacją Infor PL S.A.
 7. Wyświetlenie reklamy na stronach serwisów nie oznacza, że Infor PL S.A. stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacja techniczną.
 8. Niezależnie od treści zawartego zlecenia, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy, jeżeli dostarczone materiały zdaniem Zleceniobiorcy nie spełniają parametrów technicznych stanowiących integralną część niniejszych Warunków.
 9. Zleceniobiorca ma prawo odmówić emisji reklam, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem serwisu internetowego lub ze względu na niestosowny lub szkodliwy charakter materiałów reklamowych. Rezerwuje sobie też prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników serwisów internetowych. Ponadto Zleceniodawca ma prawo odmówić publikacji reklamy jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, narusza obowiązujące przepisy.
 10. O odmowie publikacji reklamy Zleceniobiorca powiadomi pisemnie Zleceniodawcę, nie później niż 2 dni robocze od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów.
 11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w emisji kampanii spowodowane nie dostarczeniem przez Zleceniodawcę materiałów zgodnych ze specyfikacją w przewidzianym terminie.
 12. Rezygnacja ze zlecenia w terminie późniejszym niż:
  • na 2 dni robocze przed emisją kreacji standardowych/mailingów
  • na 7 dni roboczych przed emisją artykułu sponsorowanego, kreacji niestandardowych, rich media, serwisów dedykowanych uprawnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kwotą w wysokości 100% uzgodnionej należności za reklamę

Ogólne wymagania form reklamowych
Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamowych emitowanych przez Infor PL S.A. Dodatkowo należy przestrzegać specyfikacji technicznej każdej z form reklamowych dostępnej w poniższej specyfikacji.

 1. Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane zgodnie z następującym schematem: reklamodawca/nazwa_kampanii_rozmiar.rozszerzenie np.: infor_biznes_160x600.jpg
 2. Nazwy plików mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne bez polskich liter.
 3. Niedozwolona jest implementacja mechanizmów śledzących interakcję użytkownika.
 4. Niedozwolona jest zmiana lub odczyt cookie.
 5. Materiał reklamowy nie może powodować występowania błędów.
 6. Materiał reklamowy nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlany.
 7. Dźwięki w reklamach:
  • dźwięk w reklamach może być odtwarzany jedynie po akcji wykonanej przez użytkownika (kliknięcie).
  • jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierać możliwość jego włączania i wyłączania.
 8. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługą plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada reklamodawca.
 9. Do jednej kampanii przyjmujemy maksymalnie 5 kreacji.

Typ: Obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików: gif, jpg, png
 2. Szczegółowa specyfikacja każdej z form znajduje się w poniższej specyfikacji.

Typ: html5

 1. Kod serwujący HTML5 po dostarczeniu przez klienta ze względu na swoją różnorodność każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Wydawcę. Wszystkie gotowe materiały reklamowe, konieczne do rozpoczęcia kampanii, muszą być dostarczone nie później niż na 5 dni roboczych przed emisją.
 2. Przewodnik z wytycznymi dla optymalnego przygotowania reklam w technologii HTML5 dostępny TUTAJ
 3. Ogólne działanie kreacji musi być zgodne z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej dla danego formatu. Żaden z jej elementów nie może ingerować w działanie stron wydawcy oraz innych reklam.
 4. Elementy kodu:
  • Elementami kodu kreacji HTML5 są: plik HTML, biblioteki skryptów (JavaScript), pliki z arkuszami stylów o unikalnych nazwach (CSS3), grafiki oraz opcjonalnie elementy jak wideo i rich media. Wszystkie elementy muszą być przesłane w postaci skompresowanego pliku .zip.
  • Wszystkie elementy składowe kodu muszą być hostowane w całości u Partnera np. Doubleclick lub w całości na serwerach Wydawcy.
  • Jeśli waga kreacji (wraz z zaciąganym kodem) jest większa od standardowej (uwzględniając biblioteki JacaScript), klient ponosi standardową dopłatę za przekroczenie wagi kreacji określoną w cenniku
  • Kreacje muszą być przygotowane do emisji w technologii RWD (poprawne działanie przy zmianie rozmiarów kontenera/okna przeglądarki).
  • Kreacje nie mogą korzystać z bibliotek jQuery.
  • Kod musi być zgodny z Friendly iFrame.
  • Kod musi mieć możliwość obsługi zmiennych zliczających akcje kliknięć po stronie systemów emisyjnych Wydawcy (clickTag).
 5. Kreacje HTML5 nie są kompatybilne z przeglądarkami Internet Explorer w wersji 8 oraz wcześniejszymi. Emisja reklam będzie na nich wyłączona.
 6. Wydawca nie dostarcza danych związanych z interakcją użytkownika w obrębie kreacji HTML5. Taka funkcjonalność powinna być zapewniona po stronie kodu kreacji.
 7. Uniwersalnym miejscem pomiaru emisji reklamy jest moment załadowania się pierwszego elementu reklamy.
 8. Dla kreacji rozwijanych, zawierających wideo lub nietypowych Wydawca zastrzega sobie prawo sformułowania dodatkowych wymagań, które muszą spełnić przed emisją.

Formy reklamowe display

Górny slot

Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 750x100 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 750x100 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 750x100 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x100 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Billboard

Double Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 750x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 750x200 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 750x200 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x200 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Double billboard

Triple Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 750x300 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 750x300 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 750x300 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x300 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Triple billboard

Wideboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 970x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 970x200 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 970x200 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 970x200 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Wideboard

Gigaboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 970x300 px (GP, Forsal, Dziennik) / 1280x300 px (IPL)

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 970x300 lub 1280x300 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 970x300 px (GP, Forsal, Dziennik) / 1280x300 px (IPL)
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 970x300 px (GP, Forsal, Dziennik) / 1280x300 px (IPL)
 3. Maksymalna waga: 120KB

Gigaboard

Screening

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 300 kB

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5

Rozmiar: 1920x1080pxForma reklamowa składająca się z billboardu, double billboardu, triple billboardu lub wideboardu oraz tapety.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest halfpage.

Prosimy o sprawdzenie specyfikacji technicznej górnych formatów reklamowych (billboard, double billboard, triple billboard, wideboard) oraz tapety.

Każdy z serwisów ma inna budowę. Przy tworzeniu tapety należy uwzględnić szerokość zawartości kontentu a także pole ochronne w postaci statycznej górnej belki. Szerokość kontentu dla serwisów wynosi:
-gazetaprawna.pl - 1040 px
-dziennik.pl - 1176 px
-forsal.pl - 1020 px
-infor.pl - 1280 px

Pole ochronne belki o wysokości:
-dziennik.pl: 200px
-forsal.pl, infor.pl: 40 px
-gazetaprawna.pl: 40 px + 40 px o szerokości 1040 px

Screening
Screening szablon

Prawa kolumna

Rectangle

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 300x250 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 300x250 pikseli, emitowana w prawej szpalcie strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Rectangle

Halfpage

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 300x600 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 300x600 pikseli, emitowana w prawej szpalcie strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x600 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 300x600 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Halfpage

Belki

Belka pod menu

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 970x200px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta pod paskiem nawigacji. Może mieć postać statyczną lub animowaną.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Maksymalna waga: 100KB

Format dostępny na serwisach: gazetaprawna.pl, forsal.pl i infor.pl.

Belka expand

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 300 kb

Rozmiar: 1920x100px / 1920x450px

Format pliku: JPGBelka expand to rozwijany format reklamowy umieszczony w górnej części serwisów, nad belką nawigacyjną. Składa się z dwóch elementów w formacie JPG: belki podstawowej oraz kreacji po rozwinięciu.

Belka podstawowa ma rozmiar 1920x100px, kreacja po rozwinięciu ma mieć rozmiar 1920x450px.

Do każdej kreacji należy dołączyć dwa oddzielne pliki JPG: buttony „ROZWIŃ” oraz „ZWIŃ” w rozmiarze 152x42px.

Dopuszczalna łączna waga wszystkich elementów to 300kb.

Tworząc kreację reklamową należy pamiętać o zachowaniu obszaru ochronnego po obu stronach kreacji.
Buttony „ROZWIŃ” oraz „ZWIŃ” będą osadzone przez wydawcę w prawym dolnym rogu kreacji.

Na kreacji nie może być umieszczony nr telefonu, adres strony WWW, opis sponsor serwisu, sponsor dnia, partner serwisu.

Szczegółowe rozmieszczenie elementów kreacji przedstawiają schematy. Błękitne pole (1180px) to obszar głównego przekazu reklamowego. Szary obszar to tzw. pole ochronne które może nie być widoczne dla użytkowników z małymi rozdzielczościami, ten obszar powinien stanowić tło/wypełnienie kreacji.

Belka expand mala
Belka expand duza

Formaty reklamowe na warstwie

Rollband

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 750x200 / 950x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama emitowana nad zawartością strony, przylegająca do dolnej krawędzi przeglądarki internetowej. Kreacja zwija się samoczynnie po 15 sekundach, po zwinięciu na prawej krawędzi pozostaje fiszka. Po kliknięciu w fiszkę kreacja ponownie się rozwinie. Fiszka zamyka się samoczynnie po 30 sekundach.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 750x200 / 950x200 px
 3. Maksymalna waga: 60KB
 4. Pasek ROZWIŃ/ZWIŃ może być przygotowany przez klienta jako dwa osobne pliki o wymiarach 20x200px każdy.

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x200 / 950x200 px
 3. Maksymalna waga: 120KB
 4. Pasek ROZWIŃ/ZWIŃ może być przygotowany przez klienta jako dwa osobne pliki o wymiarach 20x200px każdy.
Rollband

Scroller

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 1600x60 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5


Forma reklamowa w postaci przewijającego się na dole ekranu paska o wymiarach 1600x60px (nawiązującego do paska z newsami w telewizji).
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 1600x60 px
 3. Maksymalna waga: 60 KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 1600x60 px
 3. Maksymalna waga: 120 KB
Double Scroller

Bannery

Panel

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 60 / 120 KB

Rozmiar: 1146x300 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta emitowana na stronie głównej dziennik.pl nad modułem gospodarka lub stylem życia lub nad podcastami.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 1146x300 px
 3. Maksymalna waga: 60 KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 1146x300 px
 3. Maksymalna waga: 120 KB

Panel

Gigapanel

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 70 / 140 KB

Rozmiar: 1146x600 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta emitowana na stronie głównej dziennik.pl nad modułem życie gwiazd lub nad modułem technologie.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 1146x600 px
 3. Maksymalna waga: 70 KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 1146x600 px
 3. Maksymalna waga: 140 KB

Box 657x60

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 40 / 80 KB

Rozmiar: 657x60 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta emitowana na serwisie gazetaprawna.pl i forsal.pl.

Na stronie głównej i stronach działowych belka jest nad najnowszymi wiadomościami, zaś na stronach artykułowych emisja odbywa się nad leadem artykułu.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 657x60 px
 3. Maksymalna waga: 40 KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 657x60 px
 3. Maksymalna waga: 80 KB

Box 657x60
Box 657x60

Banner 650x200

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 50 /100 KB

Rozmiar: 650x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5


Banner wyświetlany pod leadem w artykule oraz na stronie głównej.
Odpowiednikiem mobilowym tej kreacji jest rectangle.


Typ obrazek:

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 650x200 px
 3. Maksymalna waga: 50 KB

Typ HTML5:

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 650x200 px
 3. Maksymalna waga: 100 KB
Bannery w artykule

Kreacje video

VideoAd

Dane techniczne

Maksymalna waga VIDEO: 2 MB

Rozmiar: wd specyfikacji formy reklamowej (Billboard, Double Billboard, rectangle, itd.)

Format pliku: mov, mp4, mpegVideoAd – film reklamowy trwający do 30 sekund emitowany w dowolnej formie reklamowej (billboard, doublebillboard, triplebillboard, wideboard, rectangle, itd), natomiast w formach reklamowych emitowanych na warstwie nad treścią strony (toplayer, floorad) dopuszcza się emisję VideoAd trwającego maksymalnie 15 sekund.


Przygotowanie materiału do emisji leży po stronie klienta


Na kreacje składa się film reklamowy (MP4, WEBM) oraz kreacja właściwa (html5), wyposażona w przyciski start/pauza, stop, włącz/wyłącz dźwięk oraz we wskaźniki załadowania i postępu odtwarzania filmu.

Możliwe są dwie opcje uruchamiania kreacji

 1. film w kreacji uruchamiany jest automatycznie natomiast dźwięk uruchamiany jest po akcji użytkownika (klikniecie bądź najechanie na obszar ikonki dźwięku)
 2. zarówno film jak i dźwięk uruchamiany jest po akcji użytkownika (klikniecie bądź najechanie na obszar playera lub ikonkę dźwięku)

Filmy powinny mieć rozmiar dostosowany do rozmiaru kreacji w których będą emitowane. Specyfikacja poszczególnych form reklamowych znajduje się w poniższej specyfikacji

Video w artykule (Out-Stream)

Dane techniczne

Maksymalna waga VIDEO: 5 MB

Rozdzielczość: min. 640x480 px, max. 1920x1080

Proporcje: 16:9

Format pliku: mov, mp4, mpeg

Długość filmu: do 30 sekund

Kodek: każdy, z wyjątkiem: ProRes 4444, HDV 720p60, Go2 Spotkanie 3 i 4, ER AAC LD, redCodeVideo Out-Stream to reklama video wyświetlana w treści artykułu, po emisji miejsce reklamowe znika.


Pre-roll (In-Stream)

Dane techniczne

Format: mp4

Kodek video: H.264

Kodek audio: AAC

Bitrate video: min. 1500 kbps, zalecane 3000 kbps

Bitrate audio: 192 kbps

Kanały audio: zalecane 2

Rozdzielczość: min. 1280x720, zalecane 1920x1080

Aspect ratio: 16 : 9

FPS: min. 25 kl/s, zalecane 60 kl/s

Długość filmu: 15 lub 30 sekund

Maksymalna waga: 30 MB


W przypadku kodów:
Kody zgodne z VAST 3.0 lub 4.0 wspierające komunikację SSL (https)Video In-Stream to reklama video wyświetlana w playerze z redakcyjnym kontenetem video. Pre-roll jest wyświetlany przed video redakcyjnym, a po jego zakończeniu emituje się video redakcyjne.


Formaty reklamowe dedykowane pod mobile

Rectangle

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 300x250 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 300x250 pikseli, emitowana emitowana po środku strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Rectangle

Halfpage

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG: 60 KB

Rozmiar: 300x600 px

Format pliku: GIF, JPG, PNGKreacja/format dostępne na serwisach: gazetaprawna.pl; dziennik.pl; forsal.pl; infor.pl.
Reklama w formie prostokąta o wymiarach 300x600 pikseli emitowana pośrodku strony.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x600 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Halfpage mobile

Inne

SurroundAd

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 100 KB

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Forma reklamowa składająca się z jednoczesnej emisji 3 formatów: screening, belka pod menu i rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar:
  -tapeta 1920x1080px
  -kreacja top (billboard, double billboard, triple billboard, wideboard)
  -belka pod menu
  -rectangle 300x250 px
 3. Maksymalna waga: jak dla danego formatu ze specyfikacji

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar:
  -tapeta 1920x1080px
  -kreacja top (billboard, double billboard, triple billboard, wideboard)
  -belka pod menu
  -rectangle 300x250 px
 3. Maksymalna waga: jak dla danego formatu ze specyfikacji
SurroundAd

Artykuły i content marketing

Artykuł partnerski / sponsorowany

Dane techniczne

Liczba znaków ze spacjami: 5000

Liczba znaków w tytule: do 40

Treść artykułu: powinna nawiązywać do tematyki serwisuTreść artykułu należy dostarczy w pliku tekstowym (.txt) lub MS Word (.docx), zaś formy graficzne w plikach jpg/gif.


Jeśli artykuł zawiera linki, należy je osadzić w pliku tekstowym lub MS Word.

Linkowanie w artykułach zamieszczamy wyłącznie z atrybutem "nofollow".


W momencie zakończenia prac nad zleconymi tekstami, a brakiem emisji w ciągu 30 dni, wynikających z winy klienta, Grupa Infor Biznes ma prawo zafakturować 50% wartości zlecenia.


Artykuł może zawierać do 3 grafik.
Waga jednej grafiki do 50 kb
Preferowany rozmiar: 1024x768px
Minimalny rozmiar: 800x600px

Artykuł sponsorowany

Newsletter

Dane techniczne

Dopuszczalne formaty plików: GIF, JPG, PNG

Rozmiar: gazetaprawna.pl / forsal.pl / infor.pl : 750x200

Maksymalna waga: 30 KBNewsletter

Mailing reklamowy

Dane techniczne

Wymagane kodowanie: UTF-8

Język kreacji HTML5

Maksymalna waga całego mailingu: 100 KBDo wysyłanego mailingu (oprócz treści) konieczne jest dostarczenie następujących informacji:

 1. dane reklamodawcy: pełna nazwa, adres
 2. temat e-maila
 3. nazwa nadawcy e-maila
 4. adresy testowe

Kreacja HTML powinna być przygotowana w następujący sposób:

 1. grafika powinna być umieszczona w katalogu /img
 2. mailing powinien być wykonany w „tabelach” (używając selektora <table> i znaczników cellspacing, cellpadding oraz border z wartościami „0”). Mailing stworzony za pomocą selektorów <div> może nie zostać wyświetlony poprawnie w skrzynce odbiorczej.
 3. style nie mogą być zaciągane z zewnętrznego źródła, muszą być umieszczone w pliku html w kodzie HTML nie mogą być zamieszczone: JavaScript, ramki oraz elementy dynamicznego HTML
 4. w stylach nie można umieszczać grafik, np. tło (niektóre programy wysyłkowe mają problemy z pobieraniem tych grafik)
 5. wszelkie wartości width, height, class, itp. powinny być umieszczone w znacznikach ” ” np. width=”100”, <p class=”style1”>treść</p>
 6. link przekierowujący powinien być w protokole "https"; kreacja powinna być podlinkowana przez klienta
 7. zalecamy aby tytuł mailingu nie był dłuższy niż 60 znaków (ze spacjami)

UWAGA: mailing HTML z obrazkami zewnętrznymi, otwarty off-line nie dociągnie obrazków – zostaną puste miejsca. Radzimy jak najrzadziej wykorzystywać dociąganie elementów zewnętrznych.


Po wysłaniu testów mailingu prosimy o akceptację pod względem:

 1. technicznym (poprawności własnych kodów mierzących o ile takie występują)
 2. graficznym (czy test jest taki sam jak kreacja oryginalna)

Po wysłaniu testów mailingu prosimy o akceptację pod względem:

Infor.pl nie gwarantuje poprawnego wyświetlania kreacji HTML we wszystkich klientach oraz systemach pocztowych, szczególnie systemach Lotus I Gmail (Google Mail)


Infor Biznes Sp. z o.o. zapewnia realizację oraz monitoring wysyłki.

Za zgodności kreacji z popularnymi systemami pocztowymi dostępnymi na rynku (Outlook Express, Outlook MS, Mozilla Thunderbird), szczególnie systemami Lotus zapewnia producent kreacji.

Skrzynki pocztowe e-mail mogą mieć problemy z poprawnym odczytywaniem styli CSS.

Mailing reklamowy