Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze zasady określają warunki i zasady zamieszczania reklam w serwisach internetowych (gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl oraz di.com.pl), których wydawcą jest Infor PL S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Zleceniobiorcą.
 2. Zleceniodawcą w dalszej części Warunków nazywamy podmiot zlecający reklamę.
 3. Podstawą zamieszczenia reklamy w serwisach internetowych przez Zleceniobiorcę jest zlecenie reklamowe złożone przez Zleceniodawcę.
 4. Warunki zamieszczenia reklam określone są w zleceniach reklamowych oraz niniejszych ogólnych warunkach, zwanych dalej Warunkami.

Postanowienia szczegółowe

 1. Złożenie zlecenia reklamowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków zamieszczania reklam.
 2. Zlecenie reklamowe Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć w formie pisemnej faksem lub drogą mailową (jako potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji):
  a) mailing, kreacje standardowe – najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym startem kampanii
  b) kreacje niestandardowe, rich media, serwisy dedykowane, artykuły sponsorowane – najpóźniej 21 dni roboczych przed planowanym startem kampanii
 3. Poprawne materiały reklamowe Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć drogą elektroniczną:
  a) mailingi, kreacje standardowe – najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym startem kampanii
  b) artykuły sponsorowane – najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym startem kampanii
  c) kreacje niestandardowe, rich media, serwisy dedykowane – najpóźniej 16 dni roboczych przed planowanym startem kampanii
 4. Wszystkie formy reklamowe przeznaczone do emisji na stronach Infor PL S.A. powinny spełniać warunki specyfikacji technicznej dla form reklamowych.
 5. W przypadku nie dostarczenia poprawnych materiałów reklamowych określonych w zleceniu przyjmuje się, że zlecenie zostało wykonane.
 6. Zleceniobiorca weryfikuje materiały reklamowe pod kątem ich zgodności ze specyfikacją techniczną i w przypadku niezgodności może nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać emisje. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów ze specyfikacją, reklamodawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnych ze specyfikacją Infor PL S.A.
 7. Wyświetlenie reklamy na stronach serwisów nie oznacza, że Infor PL S.A. stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacja techniczną.
 8. Niezależnie od treści zawartego zlecenia, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy, jeżeli dostarczone materiały zdaniem Zleceniobiorcy nie spełniają parametrów technicznych stanowiących integralną część niniejszych Warunków.
 9. Zleceniobiorca ma prawo odmówić emisji reklam, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem serwisu internetowego lub ze względu na niestosowny lub szkodliwy charakter materiałów reklamowych. Rezerwuje sobie też prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników serwisów internetowych. Ponadto Zleceniodawca ma prawo odmówić publikacji reklamy jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, narusza obowiązujące przepisy.
 10. O odmowie publikacji reklamy Zleceniobiorca powiadomi pisemnie Zleceniodawcę, nie później niż 2 dni robocze od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów
 11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w emisji kampanii spowodowane nie dostarczeniem przez Zleceniodawcę materiałów zgodnych ze specyfikacją w przewidzianym terminie.
 12. W przypadku materiałów w formacie flash, rich media konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów w prostym formacie graficznym (jpg, gif, gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka uniemożliwia wyświetlenie materiałów w formatach bardziej zaawansowanych. Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny byś skompresowane w formacie zip.
 13. Rezygnacja ze zlecenia w terminie późniejszym niż:
  a) na 2 dni robocze przed emisją kreacji standardowych/mailingów
  b) na 7 dni roboczych przed emisją artykułu sponsorowanego, kreacji niestandardowych, rich media, serwisów dedykowanych uprawnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kwotą w wysokości 100% uzgodnionej należności za reklamę

Ogólne wymagania form reklamowych

Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamowych emitowanych przez Infor PL S.A. Dodatkowo należy przestrzegać specyfikacji technicznej każdej z form reklamowych dostępnej w poniższej specyfikacji.

 1. Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane zgodnie z następującym schematem: reklamodawca/nazwa_kampanii_rozmiar.rozszerzenie np.: infor_biznes_160x600.jpg
 2. Nazwy plików mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne bez polskich liter.
 3. Niedozwolona jest implementacja mechanizmów śledzących interakcję użytkownika.
 4. Niedozwolona jest zmieniana lub odczyt cookie.
 5. Materiał reklamowy nie może powodować występowania błędów.
 6. Materiał reklamowy nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlany.
 7. Dźwięki w reklamach:
  a) dźwięk w reklamach może być odtwarzany jedynie po akcji wykonanej przez użytkownika (kliknięcie).
  b) jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierać możliwość jego włączania i wyłączania.
 8. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługa plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada reklamodawca.
 9. Rozwijanie kreacji:
  a) rozwijanie kreacji do standardowych rozmiarów może nastąpić po najechaniu lub kliknięciu (rozmiary poszczególnych kreacji znajdują się w poniższej specyfikacji),
  b) kreacja musi się zwijać po zjechaniu z reklamy, lub po kliknięciu. W drugim przypadku powinna zawierać napis „ZWIN” lub napis „ZAMKNIJ” oraz przycisk „X” w prawym, górnym rogu kreacji. Minimalny rozmiar przycisku zamykania to 14x14 pikseli. Minimalna wysokość czcionki w napisie „ZAMKNIJ” to 12 pikseli.

Typ: Obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików: gif, jpg
 2. Szczegółowa specyfikacja każdej z form znajduje się w poniższej specyfikacji.
 3. Kontakt w sprawach technicznych możliwy jest pod adresem: traffic_online@infor.pl

Typ: HTML5

 1. Kod serwujący HTML5 po dostarczeniu przez klienta ze względu na swoją różnorodność każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Wydawcę. Wszystkie gotowe materiały reklamowe, konieczne do rozpoczęcia kampanii, muszą być dostarczone nie później niż na 5 dni roboczych przed emisją.
 2. Przewodnik z wytycznymi dla optymalnego przygotowania reklam w technologii HTML5 dostępny TUTAJ lub na oficjalnej stronie IAB (wersje angielska).
 3. Ogólne działanie kreacji musi być zgodne z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej dla danego formatu. Żaden z jej elementów nie może ingerować w działanie stron wydawcy oraz innych reklam.
 4. Elementy kodu:
  a) Elementami kodu kreacji HTML5 są: plik HTML, biblioteki skryptów (JavaScript), pliki z arkuszami stylów o unikalnych nazwach (CSS3), grafiki oraz opcjonalnie elementy jak wideo i rich media. Wszystkie elementy muszą być przesłane w postaci skompresowanego pliku .zip.
  b) Wszystkie elementy składowe kodu muszą być hostowane w całości u Partnera np. Doubleclick lub w całości na serwerach Wydawcy.
  c) Jeśli waga kreacji (wraz z zaciąganym kodem) jest większa od standardowej (uwzględniając biblioteki JacaScript), klient ponosi standardową dopłatę za przekroczenie wagi kreacji określoną w cenniku
  d) Kreacje muszą być przygotowane do emisji w technologii RWD (poprawne działanie przy zmianie rozmiarów kontenera/okna przeglądarki).
  e) Kreacje nie mogą korzystać z bibliotek jQuery.
  f) Kod musi być zgodny z Friendly iFrame.
  g) Kod musi mieć możliwość obsługi zmiennych zliczających akcje kliknięć po stronie systemów emisyjnych Wydawcy. Odbywać się to może m.in. metodą clickTag
  h) W celu odczytania parametrów przekazywanych do kreacji (m. in. skryptów do pomiaru kliknięć), należy dołączyć poniższy kod do kodu kreacji na początku <body>:

  <script type="text/javascript">
  var parsed = (document.location.href.split('#')[1]||'').split('&');
  var params = parsed.reduce(function (params, param) {
  var param = param.split('=');
  params[param[0]] = decodeURIComponent(param.slice(1).join('='));
  return params;
  }, {});
  </script>

  Kreacja, w głównym pliku HTML, powinna udostępniać zmienną, do której można przekazać adres docelowy kreacji. Do tej zmiennej należy przypisać wartość odczytaną z parametrów przekazanych automatycznie do kreacji, znajdującą się w zmiennej params.clickTag (po wykonaniu kodu odczytującego parametry).

  Poniżej znajduje się przykład, w którym adres docelowy należy przypisać zmiennej globalnej clickTag:


  <script>
  ...
  //umieść adres strony docelowej w zmiennej clickTag, np.:
  //clickTag='https://www.gemius.pl';
  clickTag=params.clickTag; //przekazuje wartość odczytaną z parametrów
  ...
  </script>

 5. Kreacji w których wymagany jest przycisk „ZAMKNIJ X”, obligatoryjnym miejscem jego umieszczenia jest prawy górny róg. Przycisk musi być dobrze widoczny i odróżniać się od przesłanej kreacji. Preferowany wygląd przycisku to białe tło z czarną czcionką lub czarne tło z białą czcionką. Minimalny rozmiar fontu to 14px.

  Przykładowy fragment kodu kreacji typu Toplayer, w której po kliknięciu w element o id równym closeButton powinno nastąpić zamknięcie kreacji:


  <script type="text/javascript">
  ...
  //dodanie wykonania funkcji zamykającej kreację po kliknięciu
  //w element o id=”closeButton”
  document.getElementById('closeButton').
  addEventListener('click', function() {
  window.parent.postMessage(params.onCrossClick, '*');
  });
  ...
  </script>

 6. Przykładowy fragment kodu kreacji typu Expand, w której po najechaniu kursorem myszy na element o id równym expandButton powinno nastąpić rozwinięcie kreacji, a po opuszczeniu tego elemetu przez kursor myszy powinien nastąpić powrót do rozmiaru wyjściowego:

  <script type="text/javascript">
  ...
  //dodanie wykonania funkcji rozwijającej kreację po najechaniu
  //na element o id=”expandButton”
  document.getElementById('expandButton').
  addEventListener('moueseenter', function() {
  window.parent.postMessage(params.doexpand, '*');
  });
  //dodanie wykonania funkcji zwijającej kreację po zjechaniu
  //z elementu o id=”expandButton”
  document.getElementById('expandButton').
  addEventListener('moueseleave', function() {
  window.parent.postMessage(params.dolittle, '*');
  });
  ...
  </script>

  UWAGA: Powyższe funkcje odpowiadają za sterowanie kontenera nadrzędnego, w którym osadzona jest na stronie kreacja. Dodatkowe akcje związane ze zmianą rozmiaru (np. zmiana układu graficznego) powinny być wykonane w ramach kreacji.

 7. Kreacje HTML5 nie są kompatybilne z przeglądarkami Internet Explorer w wersji 8 oraz wcześniejszymi. Emisja reklam będzie na nich wyłączona.
 8. Wydawca nie dostarcza danych związanych z interakcją użytkownika w obrębie kreacji HTML5. Taka funkcjonalność powinna być zapewniona po stronie kodu kreacji.
 9. Uniwersalnym miejscem pomiaru emisji reklamy jest moment załadowania się pierwszego elementu reklamy.
 10. Dla kreacji rozwijanych, zawierających wideo lub nietypowych Wydawca zastrzega sobie prawo sformułowania dodatkowych wymagań, które muszą spełnić przed emisją.
 11. Do kreacji HTML5 stosują się standardowe wymagania w zakresie obciążenia procesora:
  a) reklama niezależnie od rodzaju nie może obciążać procesora w stopniu istotnie utrudniającym pracę na komputerze z innymi aplikacjami. Do określenia stopnia obciążenia procesora służy komputer standardowy, tj. wyposażony w jednordzeniowy procesor taktowany zegarem o częstotliwości 2 GHz.
  b) reklamy stale obecne na stronie (np. billboardy, halfpage – standardowe, rozwijane, itd.) mogą obciążać komputer standardowy, najwyżej w 30%.
  c) reklamy, które użytkownik może zamknąć (toplayery itd.) mogą obciążać komputer standardowy, najwyżej w 40%.
  d) dopuszczalny jest chwilowy wzrost obciążenia procesora komputera standardowego, do dwukrotnej wartości normy, czyli odpowiednio do 60% dla form reklamowych stale obecnych na stronie i 80% dla form reklamowych zamykanych, jeżeli wzrost trwa 2 sekundy i pojawia się tylko 1 raz w czasie minimum 10 sekund animacji.