Wynagrodzenie doradców podatkowych

Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji:

1. W sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy:

- do 500 zł – 60 zł,
- powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł,
- powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł,
- powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł,
- powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł,
- powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł,
- powyżej 200 000 zł – 7200 zł;

2. W pozostałych sprawach – 240 zł.

Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w drugiej instancji:

■ za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75 proc. kwoty wynagrodzenia określonego w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy – 100 proc. tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
■ za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50 proc. kwoty wynagrodzenia określonego w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy w drugiej instancji – 75 proc. kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
■ za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50 proc. kwoty wynagrodzenia określonego w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam doradca podatkowy, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75 proc. tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
■ w postępowaniu zażaleniowym – 120 zł.