CBOS na podstawie deklaracji ankietowanych sprawdził, do jakich wyborców trafiają dominujące na polskiej scenie politycznej ugrupowania. Wyborców deklarujących chęć głosowania na PiS, KO, Konfederację, Trzecią Drogę oraz Lewicę spytano m.in. o poglądy, wiek, wykształcenie i udział w praktykach religijnych.

"W celu sprawdzenia, kim są wyborcy głównych partii, dokonaliśmy agregacji danych z dwóch ostatnich pomiarów - z czerwca i lipca" - przekazała sondażownia.

PiS

Z sondażu wynika, że zasadnicza większość wyborców PiS - 83 proc. - deklaruje poglądy prawicowe. Poglądy centrowe zadeklarowało wśród wyborców PiS 7 proc., a lewicowe 3 proc.; 6 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wśród badanych deklarujących głosowanie na PiS 57 proc. deklaruje udział raz w tygodniu w praktykach religijnych, 16 proc. - kilka razy w roku, 14 proc.- 1-2 razy w miesiącu; 8 proc. - kilka razy w tygodniu, a 5 proc. - w ogóle nie uczestniczy.

Z sondażu wynika ponadto, że 34 proc. ankietowanych deklarujących głosowanie na PiS ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, 30 proc. średnie, 22 proc. podstawowe/gimnazjalne, a 13 proc. - wyższe.

39 proc. badanych deklarujących się jako wyborcy PiS ma 65 lat i więcej; 23 proc. to osoby z przedziału wiekowego 55-64 lata; 16 proc. - 45-54 lata; 14 proc. - 35-44 lat, 7 proc. - 25-34 lat, a 2 proc. 18-24 lata.

Z sondażu wynika, że 41 proc. badanych deklarujących głosowanie na PiS to emeryci, 10 proc. - renciści, 8 proc. - zajmujący się domem i inni, 8 proc. robotnicy wykwalifikowani, 7 proc. to rolnicy, po 6 proc. - pracownicy usług kadra kierownicza oraz specjaliści z wyższym wykształceniem; 4 proc. - średni personel, technicy; po 3 proc. - pracownicy administracyjno-biurowi, robotnicy niewykwalifikowani i osoby pracujące na własny rachunek; 2 proc. - bezrobotni. Nie było wskazań grupy "uczniowie i studenci".

Pod względem miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym, 26 proc. badanych deklarujących się jako wyborcy PiS to osoby z grupy od 2000 do 2999 zł., 18 proc. - od 1500 do 1999 zł, po 12 proc. - do 1499 zł, od 3000 do 3999 oraz 4000 zł i więcej. 11 proc. to osoby, które wybrały odpowiedź "trudno powiedzieć", a 9 proc. odmówiło odpowiedzi.

Z sondażu wynika, że 49 proc. zdeklarowanych wyborców PiS mieszka na wsi, 21 proc. - w miastach liczących od 20 tys. do 99 999 mieszkańców, 14 proc. w miastach do 19 999 mieszkańców, 10 proc. w miastach od 100 000 do 499 999, a w miastach powyżej 500 000 mieszkańców - 5 proc.

KO

Z sondażu wynika, że wśród zdeklarowanych wyborców KO, 46 proc. ma poglądy lewicowe, 36 proc. - centrowe, 13 proc. - prawicowe, a 5 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Pod względem udziału w praktykach religijnych 35 proc. oświadczyło, że w ogóle z nich nie uczestniczy, 28 proc. - że kilka razy w roku, 22 proc. - raz w tygodniu, a 1 proc. - kilka razy w tygodniu.

Spośród ankietowanych deklarujących głosowanie na KO, po 24 proc. mieszka na wsi oraz w miastach liczących od 20 000 do 99 999 mieszkańców; 19 proc. - w miastach od 100 000 do 499 999 mieszkańców; 17 proc. w miastach do 19 999 mieszkańców, a 16 proc. - w miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców.

44 proc. spośród badanych głosujących na KO ma wykształcenie wyższe, 34 proc. - średnie, 14 proc. - zasadnicze zawodowe, a 8 proc. - podstawowe/gimnazjalne.

26 proc. zdeklarowanych wyborców KO ma dochody miesięczne na jedną osobę w gospodarstwie domowym w przedziale od 2000 do 2999 zł; 25 proc. - 4000 i więcej; 16 proc. - od 3000 do 3999 zł; 9 proc. od 1500 do 1999 zł, 4 proc. - do 1499 zł; 7 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", a odmówiło odpowiedzi - 12 proc.

Wśród respondentów deklarujących się jako wyborcy KO, 30 proc. to emeryci, 23 proc. - kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem; 10 proc. - pracujący na własny rachunek; 9 proc. pracownicy administracyjno-biurowi; 7 proc. - robotnicy wykwalifikowani; po 4 proc. wskazało: średni personel, technicy oraz pracownicy usług; 3 proc. - uczniowie i studenci, 3 proc. - zajmujący się domem i inni; po 2 proc.: renciści oraz robotnicy niewykfalifikowani, po 1 proc.: bezrobotni oraz rolnicy.

KONFEDERACJA WiN

Z sondażu, że wśród ankietowanych deklarujących chęć głosowania na Konfederację 55 proc. ma poglądy prawicowe; 27 proc.- centrowe; 12 proc. - lewicowe, a 6 proc. nie ma zdania na ten temat.

32 proc. wyborców Konfederacji to osoby w wieku 18-24 lata, 31 proc. - 25-34 proc., 16 proc. - 35-44 lata, 11 proc. - 45-54 lata, po 5 proc.: 55-64 lata oraz 65 lat i więcej.

78 proc. zdeklarowanych wyborców Konfederacji to mężczyźni, a 22 proc. - kobiety. 57 proc. to osoby w wykształceniem średnim, 27 proc. - wyższym, 10 proc. - zasadniczym zawodowym, a 5 proc. - z podstawowym/gimnazjalnym.

Jeśli chodzi o przynależność do grup społecznych i zawodowych, 16 proc. wyborców Konfederacji to średni personel i technicy, 15 proc. - robotnicy wykwalifikowani, 13 proc. - pracujący na własny rachunek, 11 proc. - uczniowie i studenci, po 10 proc. to pracownicy usług oraz kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem; 7 proc. - pracownicy administracyjno-biurowi, 6 proc. - emeryci; 5 proc. - robotnicy niewykwalifikowani, po 3 proc. - bezrobotni oraz zajmujący się domem i inni, 1 proc. - rolnicy; zerowy odsetek badanych wskazał odpowiedź: "renciści".

24 proc. wyborców deklarujących się jako wyborcy Konfederacji ma dochody miesięczne na jedną osobę w gospodarstwie domowym 4000 zł i więcej; 20 proc. - odmówiło odpowiedzi; po 18 proc. - od 3000 do 3999 zł oraz od 2000 do 2999 zł; 10 proc. - odpowiedziało "trudno powiedzieć"; po 5 proc. ma dochody do 1499 zł oraz od 1500 do 1999 zł.

33 proc. ankietowanych określających się jako wyborcy Konfederacji w ogóle nie uczestniczy w praktykach religijnych; 29 proc. - robi to kilka razy w roku; 22 proc.- raz w tygodniu; 14 proc. - 1-2 razy w miesiącu, a 2 proc. - kilka razy w tygodniu.

TRZECIA DROGA

Spośród respondentów deklarujących chęć głosowania na Trzecią Drogę (koalicję PSL i Polski 2050) po 40 proc. - ma poglądy centrowe oraz prawicowe; 32 proc. - lewicowe, a 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

50 proc. wyborców Trzeciej Drogi deklaruje wykształcenie wyższe; 34 proc. - średnie; 9 proc. - podstawowe/gimnazjalne, a 8 proc. - zasadnicze zawodowe.

Jeśli chodzi o przynależność wyborców Trzeciej Drogi do grup społecznych i zawodowych, 28 proc. - to kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem, 19 proc. - emeryci, 9 proc. - pracownicy usług; po 8 proc. - pracujący na własny rachunek oraz uczniowie i studenci; 7 proc.- pracownicy administracyjno-biurowi; 6 proc. - średni personel, technicy; 6 proc.- robotnicy wykwalifikowani; 4 proc. - zajmujący się domem i inni; 3 proc.- rolnicy; 2 proc. - renciści; po 1 proc. - bezrobotni oraz robotnicy niewykwalifikowani.

Wśród zdeklarowanych wyborców Trzeciej Drogi, 25 proc. to osoby w wieku 35-44; 18 proc. - w wieku 45-54; 16 proc. - w wieku 25-34; 15 proc. - 65 lat i więcej; po 13 proc. - w wieku 18-24 oraz 55-64.

LEWICA

82 proc. wyborców deklarujących się jako wyborcy Lewicy ma poglądy lewicowe; 10 proc. - centrowe; 4 proc. - prawicowe; 4 proc. badanych odpowiedziało: "trudno powiedzieć".

50 proc. spośród deklarujących chęć głosowania na Lewicę w ogóle nie uczestniczy w praktykach religijnych; 30 proc. - robi to kilka razy w roku; 13 proc. - raz w tygodniu; 7 proc. - 1-2 razy w miesiącu; zerowy odsetek badanych wskazał na odpowiedź "kilka razy w tygodniu".

Jeśli chodzi o wykształcenie, 44 proc. wyborców Lewicy ma wykształcenie wyższe, 38 proc. - średnie; 13 proc. - zasadnicze zawodowe; 4 proc. - podstawowe/gimnazjalne.

23 proc. wyborców Lewicy ma 65 lat i więcej; po 17 proc. ma 25-34 lat oraz 45-54 lat; 16 proc. ma 18-24 lata; 14 proc. ma 35-44 lat; 13 proc. ma 55-64 lat.

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, 28 proc. wyborców Lewicy mieszka na wsi, 26 proc. w miastach między 20 000 a 99 999 mieszkańców; 19 proc. - w miastach między 100 000 a 499 999; 14 proc. - w miastach liczących 500 000 mieszkańców i więcej, a 13 proc. - w miastach do 19 999 mieszkańców.

Jak przekazał CBOS, w komunikacie wykorzystano zagregowane dane z dwóch kolejnych badań: „Aktualne problemy i wydarzenia” (398), 5–18 czerwca 2023 roku, oraz „Aktualne problemy i wydarzenia” (399), 3–16 lipca 2023 roku (łączna liczba potencjalnych wyborców N=1064). Oba badania przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnych imiennych próbach pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.(PAP)

sdd/ mok/