Najlepsze publiczne i niepubliczne wydziały prawa w Polsce!
Poznaj tegorocznych laureatów XIV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej
Pełne wyniki rankingu opublikowane zostaną 18 czerwca na łamach Dziennika Gazety Prawnej

METODOLOGIA RANKINGU

W tym roku redakcja Dziennika Gazety Prawnej oceniając Wydziały Prawa wzięła pod uwagę następujące kryteria:

 • kadra
 • jakość i warunki kształcenia
 • wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów
 • zdawalność na aplikacje prawnicze

Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:

 • liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego
 • liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2017 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych
 • liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2017–2020 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych
 • liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników w latach 2017–2020
 • liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w latach 2017–2020 w stosunku do liczby pracowników
 • liczbę publikacji naukowych (artykuły opublikowane w czasopismach naukowych punktowanych przez MNiSW) pracowników wydziału w latach 2017–2020 w stosunku do liczby pracowników
 • liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych od 2017 r.
 • liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2017 r.
 • liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2017 r.
 • udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych

Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

 • możliwość nadawania stopnia doktora
 • możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego
 • liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa
 • liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa
 • liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa
 • dostęp do systemów informacji prawnej z domu
 • liczbę dostępnych lektoratów języka obcego
 • funkcjonowanie kliniki prawa
 • obowiązkowość kliniki prawa
 • funkcjonowanie szkoły prawa obcego
 • funkcjonowanie klubu absolwenta
 • funkcjonowanie biura karier
 • liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych
 • wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów w latach 2017–2020
 • liczbę krajowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2017–2020
 • liczbę międzynarodowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2017–2020
 • liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych
 • liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

 • liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem
 • obowiązek zdania egzaminu z języka obcego
 • liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać
 • obowiązkowe praktyki w sądach
 • umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach
 • monitorowanie losów absolwentów
 • aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • aktualną posiadaną kategorię Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
 • możliwość studiowania prawa w języku angielskim
 • możliwość odbywania zajęć na kierunku prawo w trybie e-learningu
 • liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
  • prawa cywilnego
  • prawa karnego
  • prawa handlowego
  • postępowania karnego
  • postępowania cywilnego
  • postępowania administracyjnego
  • prawa Unii Europejskiej
 • liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
  • prawa cywilnego
  • prawa karnego
  • prawa handlowego
  • postępowania karnego
  • postępowania cywilnego
  • postępowania administracyjnego
  • prawa Unii EuropejskiejZobacz wyniki XIII Rankingu Wydziałów Prawa