9:00 - 9:30
Rejestracja Gości

9:30 - 11:30
SESJA I

1. Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę w Polsce

2. Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia:

a. Założenia teoretyczne

b. Ogólne zasady PPK

c. Umowy zawierane w ramach PPK

d. Zasilenia w ramach PPK

11:30 - 11:45
Przerwa

11:45 - 13:45
SESJA II

PPK –z punktu widzenia pracodawcy:

a. Procedura tworzenia PPK

b. Wybór usługodawcy PPK

c. Obowiązki informacyjne i administracyjne

d. PPK a PPE oraz inne formy dodatkowego oszczędzania

e. Podatki i zwolnienia podatkowe

f. Terminy wymagane prawem

13:45 - 14:15
Przerwa

14:15 - 16:15
SESJA III

PPK –z punktu widzenia uczestnika:

a. Zapisanie i wystąpienie z PPK

b. Zmiana pracodawcy

c. Rozwód i dziedziczenie w PPK

d. Rozporządzenie środkami z PPK

16:15
Zakończenie