Udział w kongresie jest odpłatny. Koszt uczestnictwa:
do 10 kwietnia 2018 roku - 199 złotych netto (nie obejmuje noclegu)*
od 11 kwietnia 2018 roku - 399 złotych netto (nie obejmuje noclegu)*
Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%*
*Dla jednego przedstawiciela samorządu biorącego udział w rankingu, udział w Kongresie Perły Samorządu, podczas którego wręczane będą wyróżnienia jest nieodpłatny.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
mBank S.A O/Korporacyjny W-Wa
06 1140 1010 0000 5239 4300 1001
W tytule przelewu: Kongres Perły Samorządu 2018, imię i nazwisko uczestnika


UCZESTNIK

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko*

Telefon*

DANE INSTYTUCJI/FIRMY (dane do faktury)

Nazwa instytucji/firmy:*

NIP:*

Ulica i numer:*

Kod pocztowy:*

Miejscowość:*

Województwo:*

Email:*

Branża*

Kod promocyjny:


Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.


Zapoznałem(am) się z Regulaminem i akceptuję jego treść.*

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego wizerunku oraz utrwalanie mojego głosu podczas Kongresu Perły Samorządu 2018 oraz na zwielokrotnianie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek lub głos, przez Spółki Grupy Kapitałowej Infor PL S.A. oraz pozostałych Partnerów Kongresu, w sposób przez nich wybrany, w tym w sieci Internet, prasie oraz innych mediach, a także innych kanałach komunikacji, wewnętrznych i zewnętrznych, w celach promocyjno-informacyjnych projektu. Zgody udzielam nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.*

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.*

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Wycofanie akceptacji przesyłania faktur Vat w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektroniczne

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitałowej INFOR oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy kapitałowej INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://holding.infor.pl/
Niniejsze zgody są niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL i mogą być przez Państwa wycofane w każdym czasie.

REGULAMIN KONGRESU "PERŁY SAMORZĄDU 2018"

-->