Kluczowe zmiany w systemie prawnym w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sprawiły, że rozważania na temat compliance, procedur zgodności stały się aktualne jak nigdy dotąd. Wprowadzenie nowych instytucji prawnych w Kodeksie karnym oraz Kodeksie karnym skarbowym (m.in. nowe rodzaje przestępstw, rozszerzona konfiskata majątkowa) oraz rozwiązań systemowych, w tym powołanie do życia KAS – Krajowej Administracji Skarbowej, ma istotny wpływ na funkcjonowanie systemu prawnego oraz sytuację przedsiębiorców w Polsce.

W kontekście zmian legislacyjnych należy wskazać na projekt ustawy o jawności życia publicznego, czy zmianę ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Nie należy również zapominać o ustawodawstwie unijnym, w tym przede wszystkim uchwaleniu w ostatnich dniach V Dyrektywy AML, która w ciągu dwóch lat powinna zostać zaimplementowana przez Państwa członkowskie UE.

Wszystkie wprowadzane zmiany legislacyjne mają na celu ochronę interesu fiskalnego państwa, uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom indywidulanym oraz zbiorowym. Kto z przedsiębiorców nie doświadczył sytuacji kryzysowej? Czy można się na nią przygotować czy jedynie próbować przetrwać minimalizując negatywne skutki? Proponowane szkolenie pomoże lepiej przygotować się każdej organizacji na ewentualną sytuację kryzysową oraz w sposób właściwy zarządzić ryzykiem, aby optymalnie zabezpieczyć interes organizacji zarówno w ujęciu krajowym, jak również międzynarodowym.

Współpraca międzynarodowa często wymaga od polskich przedsiębiorców dostosowania swoich procedur oraz systemów do standardów obowiązujących w innych porządkach prawnych. Niejednokrotnie warunkiem koniecznym do podjęcia lub kontynuowania współpracy gospodarczej jest akceptacja przez polskich przedsiębiorców założeń obowiązujących w innych porządkach prawnych w zakresie: przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych, obowiązku informacyjnego wobec banków lub instytucji finansowych itd. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z liczby obowiązków spoczywających na nich w ramach prowadzonej działalności, a często dowiadują się o nich np. w związku z prowadzoną kontrolą podatkową lub na skutek zapytania organu administracji skarbowej lub organów ochrony prawnej. Wyjaśnienie pojęć i praktycznego znaczenia w formie case study: systemu compliance, instytucji jak Compliance Officer, Sygnalisty lub Interim Managera mogą okazać się kluczowe dla właściwego zarządzenia kryzysem w organizacji, zarówno w ujęciu prawnym, organizacyjnym czy reputacyjnym.

Szkolenie stanowi kompleksowe podsumowanie najważniejszych zagadnień związanych z compliance w przedsiębiorstwie, jak również stanowi próbę syntetycznego opisu najważniejszych oraz najbardziej typowych dla compliance instytucji w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa w realiach wolnorynkowych.