Najlepsze publiczne i niepubliczne wydziały prawa w Polsce!
Poznaj tegorocznych laureatów XVII Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej
Wyniki rankingu zostaną opublikowane 26 czerwca na łamach Dziennika Gazety Prawnej

Metodologia:

W tym roku maksymalnie można było uzyskać 117 pkt w następujących kategoriach: kadra (maks. 29 pkt), jakość i warunki kształcenia (maks. 45,5 pkt), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (maks. 32,5 pkt) i do 10 pkt za zdawalność na aplikacje prawnicze.
W tej ostatniej kategorii szkoły wyższe podzieliliśmy na cztery grupy zgodnie z liczbą absolwentów rocznika 2022 przystępujących do egzaminów na aplikacje:

 • pierwsza grupa: uczelnie z liczbą absolwentów powyżej 100 osób – zdawalność 100 proc. – 10 pkt;
 • druga grupa: uczelnie z liczbą absolwentów 38 – 97 osób – zdawalność 100 proc. – 5 pkt;
 • trzecia grupa: uczelnie z liczbą absolwentów 10 - 32 osób – zdawalność 100 proc. – 2,5 pkt;
 • czwarta grupa: uczelnie z liczbą absolwentów poniżej 10 osób – zdawalność 100 proc. –1,25 pkt.


Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:

 • liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego (maks. 6 pkt),
 • liczbę nowozatrudnionych pracowników od 2020 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt),
 • liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników (maks. 3,5 pkt),
 • liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w stosunku do liczby pracowników (maks. 4 pkt),
 • liczbę publikacji naukowych pracowników wydziału w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),
 • liczbę publikacji naukowych pracowników wydziału ujętych w bazie Scopus w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),
 • liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych (maks. 1 pkt),
 • liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego (maks. 3 pkt),
 • liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora (maks. 4 pkt),
 • udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).


Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

 • możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt),
 • możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt),
 • liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 2 pkt),
 • możliwość udostępniania książek online (maks. 2 pkt),
 • liczbę książek w bibliotecznym zbiorze w wersji online przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 1 pkt)
 • liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),
 • dostęp do systemów informacji prawnej z domu (maks. 1 pkt),
 • liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt),
 • funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt),
 • obowiązkowość kliniki prawa (maks. 1 pkt),
 • funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt),
 • funkcjonowanie klubu absolwenta (0,5 pkt),
 • funkcjonowanie biura karier (0,5 pkt),
 • liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt),
 • wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów (maks. 2,5 pkt),
 • liczbę krajowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział (maks. 3 pkt),
 • liczbę międzynarodowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział (maks. 3,5 pkt),
 • liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt),
 • liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt),
 • wymogi dla kandydatów na studia (liczba przyjętych olimpijczyków) (maks. 2 pkt).


Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę (32,5 pkt):

 • liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt),
 • obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt),
 • liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać (maks. 1 pkt),
 • obowiązkowe praktyki w sądach (maks. 2 pkt),
 • umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach (maks. 1,5 pkt),
 • monitorowanie losów absolwentów (maks. 0,5 pkt),
 • aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (maks. 3 pkt),
 • aktualną posiadaną kategorię naukową (maks. 4 pkt),
 • możliwość studiowania prawa w języku angielskim (maks. 1,5 pkt),
 • liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
  • prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt),
  • prawa karnego (maks. 0,25 pkt),
  • prawa handlowego (maks. 0,25 pkt),
  • postępowania karnego (maks. 0,25 pkt),
  • postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt),
  • postępowania administracyjnego (maks. 0,25 pkt),
  • prawa Unii Europejskiej (maks. 0,25 pkt),
 • liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
  • prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt),
  • prawa karnego (maks. 0,75 pkt),
  • prawa handlowego (maks. 0,75 pkt),
  • postępowania karnego (maks. 0,75 pkt),
  • postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt),
  • postępowania administracyjnego (0,75 pkt),
  • prawa Unii Europejskiej (0,75 pkt).
 • udział absolwentów w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).
 • kariery zawodowe absolwentów: szybkość znajdowania pracy po studiach oraz wysokość wynagrodzenia - na podstawie Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (maks. 4 pkt).