Najlepsze publiczne i niepubliczne wydziały prawa w Polsce!
Poznaj tegorocznych laureatów XVI Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej
Gala rankingu odbędzie się 23 czerwca, a publikacja wyników rankingu 24 czerwca na łamach Dziennika Gazety Prawnej

METODOLOGIA RANKINGU

W tym roku maksymalnie można było uzyskać 117 pkt w następujących kategoriach: kadra (maks. 29 pkt), jakość i warunki kształcenia (maks. 47,5 pkt), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (maks. 30,5 pkt) i do 10 pkt za zdawalność na aplikacje prawnicze.
W tej ostatniej kategorii szkoły wyższe podzieliliśmy na cztery grupy zgodnie z liczbą absolwentów rocznika 2021 przystępujących do egzaminów na aplikacje:

 • pierwsza grupa: uczelnie z liczbą absolwentów powyżej 100 osób – zdawalność 100 proc. – 10 pkt;
 • druga grupa: uczelnie z liczbą absolwentów od 34 do 93 osób – zdawalność 100 proc. – 5 pkt;
 • trzecia grupa: uczelnie z liczbą absolwentów od 15 do 25 osób– zdawalność 100 proc. – 2,5 pkt;
 • czwarta grupa: uczelnie z liczbą absolwentów poniżej 10 osób – zdawalność 100 proc. –1,25 pkt.


Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę (29 pkt):

 1. liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego (maks. 6 pkt),
 2. liczbę nowozatrudnionych pracowników od 2019 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt),
 3. liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników (maks. 3,5 pkt),
 4. liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w stosunku do liczby pracowników (maks. 4 pkt),
 5. liczbę publikacji naukowych (artykuły) pracowników wydziału w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),
 6. liczbę publikacji naukowych pracowników wydziału ujętych w bazie Scopus w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),
 7. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych od 2019 r. (maks. 1 pkt),
 8. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2019 r. (maks. 3 pkt),
 9. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2019 r. (maks. 4 pkt),
 10. udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).


Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę (47,5 pkt):

 1. możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt),
 2. możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt),
 3. liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 2 pkt),
 4. możliwość udostępniania książek online (maks. 2 pkt),
 5. liczbę książek w bibliotecznym zbiorze w wersji online przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 1 pkt)
 6. liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),
 7. dostęp do systemów informacji prawnej z domu (maks. 1 pkt),
 8. liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt),
 9. funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt),
 10. obowiązkowość kliniki prawa (maks. 1 pkt),
 11. funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt),
 12. funkcjonowanie klubu absolwenta (0,5 pkt),
 13. funkcjonowanie biura karier (0,5 pkt),
 14. liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt),
 15. wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów (maks. 2,5 pkt),
 16. liczbę krajowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział (maks. 3 pkt),
 17. liczbę międzynarodowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział (maks. 3,5 pkt),
 18. liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt),
 19. liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt),
 20. wymogi dla kandydatów na studia (liczba przyjętych olimpijczyków) (maks. 2 pkt),
 21. wdrażanie tzw. pakietu wolności akademickiej (maks. 2 pkt).


Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

 1. liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt),
 2. obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt),
 3. liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać (maks. 1 pkt),
 4. obowiązkowe praktyki w sądach (maks. 2 pkt),
 5. umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach (maks. 1,5 pkt),
 6. monitorowanie losów absolwentów (maks. 0,5 pkt),
 7. aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (maks. 3 pkt),
 8. aktualną posiadaną kategorię naukową (maks. 2 pkt),
 9. możliwość studiowania prawa w języku angielskim (maks. 1,5 pkt),
 10. liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
  • prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt),
  • prawa karnego (maks. 0,25 pkt),
  • prawa handlowego (maks. 0,25 pkt),
  • postępowania karnego (maks. 0,25 pkt),
  • postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt),
  • postępowania administracyjnego (maks. 0,25 pkt),
  • prawa Unii Europejskiej (maks. 0,25 pkt),
 11. liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
  • prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt),
  • prawa karnego (maks. 0,75 pkt),
  • prawa handlowego (maks. 0,75 pkt),
  • postępowania karnego (maks. 0,75 pkt),
  • postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt),
  • postępowania administracyjnego (0,75 pkt),
  • prawa Unii Europejskiej (0,75 pkt).
 12. udział absolwentów w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).
 13. kariery zawodowe absolwentów na podstawie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (maks. 4 pkt).