statystyki

Prawo

rejestr przedsiębiorców w gminie

wróć do działu: Prawo »

Jest to ewidencja działalności gospodarczej. Rejestrują się w niej osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobową (przedsiębiorcy indywidualni) lub w ramach spółki cywilnej.
Wpisu dokonuje wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. W zgłoszeniu o dokonanie wpisu należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL, adres oraz miejsce prowadzenia działalności, określenie jej przedmiotu specjalnym kodem cyfrowym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, datę rozpoczęcia działalności. Potwierdzeniem zarejestrowania działalności gospodarczej jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Dane zgłoszone do ewidencji trzeba aktualizować w ciągu 14 dni od dnia ich zmiany. Wpis (również dokonywane w nim zmiany) jest odpłatny, jednak rada gminy może wprowadzić zwolnienie od tych opłat. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.
Każdy, kto dokonał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, otrzymuje statystyczny numer identyfikacyjny REGON. Jest on nadawany przez wojewódzkie urzędy statystyczne osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.
Jeśli działalność ma być prowadzona w spółce cywilnej, wpis do ewidencji (jako indywidualny przedsiębiorca) musi uzyskać każdy ze wspólników. Spółka cywilna nie jest bowiem podmiotem gospodarczym. Jednak REGON jest nadawany spółce, a nie każdemu ze wspólników, mimo że to oni są przedsiębiorcami.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Wpis do ewidencji kosztuje 100 zł, a jego zmiana 50 zł.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Bez zgłoszenia do ewidencji można prowadzić: działalność wytwórczą w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Marzena Jurczewska

Podstawa prawna
* Art. 7–7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.; wskazane przepisy obowiązują do 31 grudnia 2006 r.)

Prawo dla specjalisty