statystyki

Podatki

podatek leśny

wróć do działu: Podatki »

Podatek leśny zaliczany jest do podatków bezpośrednich, tj. takich, których ciężar ponosi bezpośrednio ten podmiot, na który nakładany jest podatek i które obciążają bezpośrednio dochód lub majątek podatnika. W przypadku podatku leśnego podatek obciąża majątek podatnika, którym są obszary leśne. Osoby posiadające prywatne lasy lub które są użytkownikami wieczystymi albo posiadaczami samoistnymi lasów, tj. osobami władającymi nieruchomościami leśnymi jak właściciel, muszą płacić podatek leśny. Obowiązek ten ciąży również na osobach, które są posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowanie lasów wynika z ustawy o podatku leśnym, w której określono, że organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Prawo dla specjalisty